Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronius Nemickas

teisininkas, XX–XXI a. visuomenės veikėjas.

Nemckas Bronius 1909 I 2Narvydiškiuose (Rokiškio aps.) 2004, teisininkas, visuomenės veikėjas. Teisių dr. (1947). 1929 baigė Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo. 1934–1936 Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos sekretorius. 1936 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. 1936–1938 studijavo teisę Hamburgo universitete, 1941–1943 – ekonomikos ir politikos mokslus Berlyno universitete. 1947 Hamburgo universitete Nemickui suteiktas teisių daktaro laipsnis už disertaciją Friedensblockade [Taikos blokada]. 1938–1939 Klaipėdos uosto ir LR susisiekimo ministerijos juriskonsultas. 1939–1940 Tauragės notaras. 1940–1941 sovietų valdžios kalintas Tauragėje ir Kaune. Vėliau vokiečių repatriacinė komisija Nemicką iškeitė; jis išvyko į Vokietiją. 1943–1944 dirbo advokatu Kaune ir Vilniuje, vidaus reikalų vadybos juriskonsultu. 1944 pasitraukė į Vakarus, apie 1950 emigravo į JAV. Nuo 1933 dalyvavo visuomeninėje veikloje. Jaunosios Lietuvos sąjungos Kauno miesto ir rajono vadas. 1935–1936 šios sąjungos centro valdybos narys. 1935–1936 Lietuvos studentų tautininkų korporacijos Neo Lithuania pirmininkas, 1955 įėjo į tuomet JAV atkurtos korporacijos centro valdybą (juniorų tėvūnu). 1944 VLIK vicepirmininkas, 1944–1945 VLIK delegatūros narys ir generalinis sekretorius, 1949 VLIK vykdomosios tarybos finansų valdytojas. 1946–1949 Lietuvių tautinio sąjūdžio centro valdybos vicepirmininkas, 1957–1973 valdybos pirmininkas. Nuo 1951 Lietuvos laisvės komiteto narys, 1961–1964 Lietuvos nepriklausomybės talkos (įk. 1955) pirmininkas (po V. Rastenio). Nuo 1959 Good Counsel, nuo 1972 White Plains kolegijose dėstė Vakarų civilizacijos kursą; asocijuotasis profesorius (1968), profesorius (1972). 1961–1970 JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys. Kartu su Valteriu Banaičiu, K. Bieliniu, Martynu Braku, V. Sidzikausku Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Europos tautų seime narys (1954–1959). Įvairiomis progomis pasisakė Mažosios Lietuvos klausimais. Spaudoje rašė pedagogikos, politikos ir teisės klausimais. Bendradarbiavo Lietuvos mokykloje, Lietuvos aide, Jaunojoje kartoje, Akademike, Dirvoje, Vienybėje, Lietuvos dienose. Redagavo laikraštį „Baltic Review“. Žurnalo Lietuva vienas redaktorių. 1992 politikos ir kultūros žurnale Naujoji Viltis paskelbė teisinę Lietuvos Respublikos konstitucijos (1992) analizę.

LE

Iliustracija: Bronius Nemickas / Iš LE