Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Milukas

XIX–XX a. kunigas, leidėjas, visuomenės veikėjas.

Milùkas Antanas 1871 VI 13Šeštokuose (Marijampolės aps.) 1943 III 19Brukline (JAV), kunigas, leidėjas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje (1891 iš jos pašalintas dėl lietuviškos veiklos). Caro žandarų persekiojamas pasitraukė į Tilžę. Čia dirbo „Varpo“ ir „Ūkininko“ redakcijose. 1892 atvyko į JAV. 1896 baigė Overbrooko kunigų seminariją. 1901–1902 Fribourgo universitete (Šveicarija) studijavo bažnytinę teisę. Kunigavo įvairiose JAV parapijose. 1892 įsteigė Vyskupo Motiejaus Valančiaus draugiją lietuviškai spaudai remti ir bibliotekoms bei skaitykloms steigti, išmokyti lietuvius skaityti ir rašyti bei draugiją Rašliavos draugystę. 1893 kartu su kunigu Antanu Kaupu, Jonu Žiliumi-Žilinsku ir Petru Abromaičiu įkūrė Lauryno Ivinskio lietuviškai europiškai amerikonišką draugiją. Ši išleido nemažai lietuviškų knygų, 1900 Paryžiaus parodoje įsteigė lietuvišką skyrių. Milukas rašė Žemaičių ir Lietuvos apžvalgai, Tėvynės Sargui, Žinyčiai ir JAV laikraščiams. 1892–1893 redagavo Vienybę Lietuvninkų, 1897–1898 – Garsą Amerikos lietuvių, 1897 – Lietuvišką knygyną (ir leido). 1898–1906 savo spaustuvėje leido Dirvą ir Dirvą-Žinyną, 1902 – Tėvynės Sargą ir kitus periodinius leidinius. 1904 įsteigė Lietuvių katalikų spaudos bendriją. Išleido daugiau kaip 180 knygų: Kristijono Donelaičio raštus (1897), Jono Basanavičiaus pasakų rinkinį (1899), Jurgio Pabrėžos Botaniką (1900) ir kitas. Jas platindavo ir Lietuvoje. Parašė 15 knygų: Rankvedis senoviszkos istorijos (2 knygos, 1898–1899), Lietuviška chrestomatija (1901) ir kitas. Dėl lietuviško leidybinio darbo patyrė daug nuostolių, mirė skurde. Buvo surinkęs vertingų istorinių dokumentų, kurie po jo mirties žuvo.

L: Mingėla V. Kun. Antanas Milukas. Detroitas, 1962. Stasė Matulaitytė

Iliustracija: Antano Miluko elementoriaus „Lengvas būdas pačiam per save pramokti rašyti“, išleisto Tilžėje, viršelis, 1894