Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adelaidės lietuvininkai

Adelaidėje, Pietų Australijoje, po Antrojo pasaulinio karo apsigyvenę lietuvininkai.

Ãdelaidės lietùvininkai. Adelaidėje, Pietų Australijos mieste, 1930 pradėjo kurtis lietuviai, 1948 – ir lietuvininkai, atvykę iš Vokietijos išvietintųjų arba perkeltųjų asmenų stovyklų. Tai Ansas Dėckys su žmona, Ansas Glažė, Jurgis Purvinas, Maksas Reinkė, broliai Bušeningai, Brusdeilynai, Brožatis ir kiti. 1951 jie įkūrė Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Adelaidės skyrių, kuriame 1969 buvo 69 lietuvininkai. 1971 M. Reinkė buvo išrinktas Adelaidės lietuvių bendruomenės pirmininku. Ji rėmė Mažosios Lietuvos spaudą – Keleivį, Lietuvos pajūrį. Aktyviai remia Mažosios Lietuvos fondą.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Mažlietuviai, gyvenę Adelaidėje (iš kairės); inžinierius Ansas Glažė, mokytojas Maksas Reinkė, banko tarnautojai M. Pareigis ir Ansas Dėckys, mokytojas Jurgis Purvinas / Iš Jurgio Reisgio archyvo