Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vydūnas ir dailė

Vydūno domėjimasis daile, meno ir grožio samprata.

Vydnas ir dail. Vydūnas domėjosi tautodaile, dailės klasika, moderniuoju menu, buvo stipriai veikiamas simbolizmo. 1944 pasitraukęs iš Tilžės bute paliko 60 paveikslų, kitų dailės kūrinių (28 originalai), tarp jų – vokiečių dailininko Fidaus (Hugo Höppener), lietuvių – Antano Žmuidzinavičiaus, N. Luščinaitės, Petro Rimšos, Kazio Šimonio, M. Lapinskaitės, kitų žinomų dailininkų dovanoti kūriniai, paties Vydūno anglimi pieštas senovės graikų skulptūros atvaizdas (nors plačiau dailėje jis nesireiškė). Vydūnas sekė XX a. lietuvių dailės raidą, analizavo remdamasis savo filosofine meno ir grožio samprata. Grožį mąstytojas suprato kaip kūrybos galios pasireiškimą, kaip sferą, kurioje aiškiai matomas kūrimo procesas. Meno kūrinys išreiškiąs menininko dvasią, atspindįs jos skaidrumą ar drumstumą. Menas esąs dvasios materializacijos, jos įdaiktinimo, pavertimo jusliškai suvokiamais, patiriamais objektais, sfera. Vydūnas vienas iš pirmųjų aptarė ir įvertino M. K. Čiurlionio dailės kūrinius, eksponuotus 1908 lietuvių dailės parodoje, matydamas juose genialumo, gilios dvasios pasireiškimą. Vertino K. Šimonio kūrybą. Su daugeliu lietuvių ir kai kuriais vokiečių dailininkais Vydūną siejo bičiulystė, kūrybinis bendradarbiavimas. XX a. pradžioje pradėtos leisti Vydūno knygos pasižymėjo originaliomis idėjomis, neįprastu šriftu, gražiu apipavidalinimu, kai kurios – ir puikiomis iliustracijomis. Pirmuosius Vydūno leidinius (žurnalą Šaltinis ir pirmuosius filosofinius traktatus) iliustravo vokiečių dailininkas Fidus. Abu kūrėjus siejo panaši pasaulėžiūra, pagarbus požiūris į senųjų tautų – germanų ir baltų kultūras. Pažymėtinos Fidaus iliustracijos Vydūno draminei trilogijai Probočių šešėliai (1908). Kitą draminę trilogiją Amžina ugnis iliustravo lietuvių dailininkas P. Rimša. 1911–1914 ėjusiame žurnale Jaunimas yra P. Rimšos, Petro Galaunės, Adomo Brako grafikos kūrinėlių. A. Brakas apipavidalino ir iliustravo Vydūno parašytus lietuvių kalbos vadovėlius, A. Žmuidzinavičius – draminę apysaką Sigutė. Vydūno šimtmečio proga išleistą dramų rinktinę Amžina ugnis apipavidalino Vytautas Kalinauskas. XX a. paskutiniais dešimtmečiais Vydūno idėjos savitai interpretuojamos JAV gyvenančios dailininkės Zitos Sodeikienės iliustracijose Vydūno laiškai skautams (Čikaga, 1978), Ievos Labutytės estampų cikle Sąranga, miniatiūriniuose G. Didelytės grafikos darbuose. Vydūno portretų sukūrė vokiečių tapytojas O. Pfeifferis, lietuviai – A. Brakas, P. Gerlikas, M. Lapinskaitė-Bitlieriuvienė, V. Rimkus, J. Šalkauskienė, M. Šeduikis, K. Šimonis, Adomas Varnas, skulptoriai A. Belevičius, L. Garla, N. Luščinaitė, J. Užkurnys, Juozas Zikaras, A. Žukauskas, grafikės I. Labutytė, L. Paškauskaitė, akvarelistas K. Abramavičius. Medalius sukūrė V. Burba, O. Drūlienė, M. Narbutas, V. Žuklys ir kiti. Dalis šių kūrinių eksponuota Vydūno 125-mečio jubiliejui skirtoje parodoje Vydūnas dailėje (Vilnius, 1993). Sukurta daug ekslibrisų, surengti keli jų konkursai – Lietuvių rašytojai, Šilutei – 480 ir Vydūnui – 125. Pastarąjį tarptautinį konkursą surengė Vydūno draugija, Šilutės savivaldybė ir Šilutės centrinė biblioteka, Lietuvos ekslibrininkų klubas ir Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“. Dalyvavo 106 dailininkų iš Europos, Amerikos, Australijos; 35 – iš Lietuvos. Eksponuota 212, išrinkta 16 geriausių kūrinių. 1993 II 6–III 10 ekslibrisų paroda veikė Šilutės centrinėje bibliotekoje, kovo 19 perkelta į Vilnių ir tapo išsamiausia savarankiška jubiliejinės parodos Vydūnas dailėje dalimi.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Vokiečių dailininkas Fidus (Hugo Höppener) ir Vydūnas Tilžėje, apie 1943 / Iš Vaclovo Bagdonavičiaus rinkinio

Iliustracija: Vydūno leidinys „Lietuvos aidos“, dailininkas Adomas Brakas, 1904

Iliustracija: Vydūno leidinys „Lietuvos varpeliai“, dailininkas Adomas Brakas, 1909

Iliustracija: Vydūno leidinys „Vergai ir dykiai“, dailininkas Adomas Brakas,1919

Iliustracija: Vydūno leidinys „Sigutė“, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, 1914

Iliustracija: Vydūno leidinys „Amžina ugnis“, dailininkas Petras Rimša, 1913

Iliustracija: Dailininkės Evos Labutytės paveikslas „Sąranga“, 1988

Iliustracija: Dailininkės Evos Labutytės paveikslas „Vydūno portretas“, 1972

Iliustracija: Dailininko Adomo Brako tapyto Vydūno portreto reprodukcija / Iš žurnalo „Naujoji Romuva“, 1938, Nr. 1/2