Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viktor Falkenhahn

Viktoras Falkenhanas, XX a. vokiečių kalbininkas.

Falkenhahn Viktor (Viktoras Fálkenhanas) 1903 II 11Kattenhofe (Lenkija) 1987 IV 16 Berlyne, vokiečių kalbininkas. 1931 baigęs Tilžės gimnaziją Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, indų filologiją, slavistiką. Ten dėstė lietuvių kalbą, kurią mokėjo nuo vaikystės. Vasaromis dirbo namų mokytoju Klaipėdos krašte. 1939 Karaliaučiaus universitete apgynė disertaciją apie Joną Bretkūną (temą pasiūlė Jurgis Gerulis); 1941 išleista knyga Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer [Lietuviškos Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas ir jo talkininkai]. Tai vienas svarbiausių lietuvių senosios raštijos tyrinėjimų. Dalyvavo Antrajame pasauliniame kare. 1945–1948 Hamburgo universitete dirbo Ernsto Fraenkelio asistentu. Nuo 1948 dėstė Berlyno Humboldtų universitete; profesorius (1959). Į Lexikon der Weltliteratur, 1963 [Pasaulinės literatūros žodynas] parašė straipsnių apie lietuvių literatūrą ir kai kuriuos rašytojus. Į vokiečių kalbą išvertė Bronislavos Kerbelytės sudarytą stambų (142 pasakos) lietuviškų pasakų rinkinį Litauische Volksmärchen (1978, III leidimas 1987). Nuo įsteigimo (1964) iki 1984 vadovavo Rytų Vokietijos baltistų draugijai; nuo 1984 iki mirties buvo jos garbės pirmininkas. Artimai bendravo su Vydūnu. 1924 padėjo jam išleisti Vadovo lietuvių kalbai pramokti II leidimą, padėjo rašyti veikalą Sieben hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen, 1932 [Vokiečių ir lietuvių santykiai per septynis šimtmečius]. Parašė novelių romaną, skirtą J. Bretkūnui.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. 2. V., 1982, p. 174–176; Macijauskienė M. Nematomas tiltas. V., 1976, p. 26–34; Aleknavičius B. Kur Vydūno su Falkenhanu vaikščiota // Mokslas ir gyvenimas. 1994, nr. 9, p. 38–39; nr. 10, p. 26–27.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Viktoras Falkenhahnas, 1980

Iliustracija: Prof. Viktoro Falkenhahno našlė, gyvenanti Vilniuje, Nina Justickaja (viduryje), sūnus Viktoras Justickis, marti Tamara ir vaikaitė Svetlana Gečienė, 1998