Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės miesto Vydūno lietuvių kultūros draugija

Tilžėje (Sovetske) 1989 įsteigta draugija.

Tižės miẽsto Vydno lietùvių kultros draugijà. Įsteigta 1989 II 26 Tilžėje (rus. Sovetsk). 1999 vienijo 179 narius. Pirmininkais buvo Sigitas Šamborskis, Danutė Norušaitė (nuo 1993), dabar pirmininkauja Teodoras Budrys. 1989 V 20 surengta Tilžės miesto šventė (kartu su vietos valdžia), kurioje dalyvavo 14 folkloro kolektyvų iš Lietuvos ir 5 iš Karaliaučiaus krašto, Nemuno žirgyno raiteliai su lietuviškomis trispalvėmis vėliavomis. Vietoj senosios (1969) atidengta nauja skulptoriaus Antano Žukausko sukurta Vydūno memorialinė lenta ant namo, kuriame jis gyveno. 1990 pradėta rengti lietuviškas Kalėdų eglutes. 1991 surašyti lietuvių kilmės asmenys. Draugijos rūpesčiu apie 40 jos narių turi Lietuvos piliečių pasus, apie 80 – pilietybės išsaugojimo pažymėjimus. 1993–1995 ir 1997 draugijos nariams bei pasienio darbuotojams surengti lietuvių kalbos kursai. Nuo 1993 veikia biblioteka, kurią tvarko Janina Budrienė (2000 knygų). 1996 IV 12 Tilžėje atkurta Lietuvių kultūros draugija „Birutė“ (pirmininkė D. Norušaitė), kuri nuo 1998 XII leidžia Tilžės lietuviams skirtą laikraštį Naujoji aušra (redaktorė D. Norušaitė). Nuolat platinama lietuviška periodinė spauda, gaunama per Panemunės paštą bei atvežama iš Kauno įvairių organizacijų. Rengiamos pažintinės ekskursijos po Karaliaučiaus kraštą ir išvykos į Lietuvą. Padedama tvarkyti Vydūno ir kitų Mažosios Lietuvos kultūros bei visuomenės veikėjų kapus, memorialines vietas. Rūpinamasi tautiečių gydymusi, kelialapiais į poilsio namus ir sanatorijas, į vaikų poilsio stovyklas Lietuvoje. Gydytojos Valerijos Sladkevičienės iniciatyva prie miesto 10-ojo vaikų darželio Rodničiok [Šaltinėlis] atidaryta lietuvių grupė (auklėtojos Regina Kapkova ir Nijolė Krasnikova). 1996 Tilžės katalikų parapijoje įsteigta lietuvių sekmadieninė mokykla. 1997 tokia mokykla atidaryta 8-oje vidurinėje mokykloje. 1998 X išleistas pirmasis mokinių laikraštėlis Varpelis. Rengiamos bendros vakaronės, parodos su Ragainės, Gastų, Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Kauno, Vilniaus tautinės kultūros puoselėtojais. 1992 suburtas lietuvių vaikų folkloro ansamblis Panemunėlis, vadovaujamas mokytojų Virginijos Bartkienės ir Evelinos Norkienės, 1995 – Birutės choras, vadovaujamas Konstantino Maniuko, nuo 1997 – Danutės Saudargienės. Šie chorai dalyvavo 1997 Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventėje Ragainėje ir 1998 Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. Chorą parėmė prof. Vytauto Landsbergio muzikos fondas. Draugijos nariai dalyvavo susitikime su popiežiumi Jonu Pauliumi II prie Kryžiaus kalno netoli Šiaulių (1993), prisidėjo statant bei įrengiant Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, kuri pašventinta 2000 VIII 20. Į pamaldas susirenka 120–130 lietuvių, sekmadieninėje mokykloje mokosi 25 vaikai.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Tilžės miesto šventė, surengta lietuvių, gyvenančių šiapus ir anapus Nemuno, 1989 V 20 / Iš Stepono Bubulo albumo

Iliustracija: Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, atstatyta Lietuvos valstybės lėšomis vietoj sovietmečiu nugriautos, 2000

Iliustracija: Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios vidus, atstatyta Lietuvos valstybės lėšomis vietoj sovietmečiu nugriautos, 2000