Mažosios Lietuvos
enciklopedija

tarmybės

tarmei būdingos ypatybės.

tarmýbės, tarmei būdingos ypatybės. Prie plačiau nepaplitusių senųjų Mažosios Lietuvos tarmių skirtinos, pvz., Martyno Mažvydo vartotas anginas (gyvatė), šešuolėtis (šešėlis), taskat (štai), Baltramiejaus Vilento alkatis (badas), draugė (būrys), gaižas (piktas), guotas (banda), Jono Bretkūno audenis (viesulas), dagas (pjūtis), daguoti (imti derlių), gaidauti (džiūgauti), girpelnys (pagyrūnas), gliaudingas (mielas), gumbė (maras), juodikis (toks pinigas), ožinis (šiaurvakarių vėjas), stelgtis (didžiuotis, girtis), Kristijono Donelaičio bingęs (gerai nušertas), dingoti (galvoti), luinas (baužas), malkas (gurkšnis), pateikti (tingėti), pylė (antis), šlapjurgis (girtuoklis), frazeologizmai alkana diena (vargų metas), barzdota gadynė (seni laikai) ir kita.

L: Zinkevičius Z. Rinktiniai straipsniai I. V., 2002.