Mažosios Lietuvos
enciklopedija

smulkieji spaudiniai

skelbimai, kvietimai, programos ir kiti ne didesni nei 4 puslapių leidiniai.

smulkeji spaudinia, skelbimai, kvietimai, programos ir kiti ne didesni nei 4 psl. leidiniai. Mažojoje Lietuvoje XVI a. atsirado įvairių rūšių ir paskirties smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba. XVI a. pabaigoje–XVIII a. Prūsijos valdžia leido lietuvininkams įsakus, skelbimus (vad. gromatas, pagraudenimus, išverstus iš vokiečių kalbos). Daug Prūsijos administracinių potvarkių buvo skiriama krašto žemės ūkio produktų perdirbimui, pvz., paliepimas Dėl vaško kokybės (1738). Valdžios įsakai dėl žemės bei miškų sudarė vieną gausiausių smulkiųjų spaudinių grupių. Nemaža įsakų valdžia skyrė miškų apsaugai. Karaliaučiaus karališkoji Hartungų spaustuvė 1792 išleido Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo II įsaką Žvejos davadas ant Kuršiškų marių – pirmąjį žvejybą reglamentavusį dokumentą lietuvių kalba. Sveikatos apsaugos srityje buvo leidžiami Prūsijos vyriausybės įsakai dėl priemonių apsisaugoti nuo maro ir kitų ligų. 1589 kunigaikščio įsakas dėl prekybos sureguliavimo. Pagrindinę mokesčių sistemą nustatė smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba Įstatymas už mezlovninkus Prūsų karalystėje (1712). Iš 1808–1919 pasirodžiusių gausiausi buvo istorijos, visuomenės politikos, kultūros ir švietimo barų spaudiniai. XVIII–XIX a. pr.adžioje įsakus priešgaisrinės apsaugos klausimais Gumbinės apygardos valdyba išleido rinkinį Apsakimai dėl ugnies priegadų (1821). Agrarinis krašto pobūdis skatino žemės ūkio leidinių rengimą. Po baudžiavos panaikinimo (1807) Prūsijos karališkieji Lietuvos karo ir duomenų rūmai paskelbė įsakų apie žemės pardavimo valstiečiams sąlygas ir žemės mokesčius. 1% smulkiųjų spaudinių buvo skirti finansų, prekybos ir socialinio aprūpinimo temoms. Karališkosios valdžios Paliepimas dėl užpirkimo javų, malkų ir kitų į valtis lodojamų daiktų (1809) draudė prekiauti mažų laivų savininkams, tyčia drėkinantiems krovinį, kad padidintų svorį. Politikos srities smulkieji spaudiniai – atsišaukimai, visuomenės politikos knygos, programos bei įstatai. Po napoleonmečio, plečiantis išsivadavimo kovoms, skelbti karybos smulkieji spaudiniai.

Dar skaitykite: kultūra, periodika.

L: Lebedys J. Senoji lietuvių literatūra. V., 1977; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V, 1996; Ulčinaitė E., Jovaišas A. Lietuvių literatūros istorija. XIII–XVIII amžiai. V., 2003.