Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sidnėjaus lietuvininkai

po Antrojo pasaulinio karo į Australiją atvykį išeiviai iš Mažosios Lietuvos.

Sidnjaus lietùvininkai, po Antrojo pasaulinio karo į Australiją atvyko daug išeivių iš Mažosios Lietuvos. Pradėtos steigti mažlietuvių organizacijos. Jurgio Reisgio, Mykolo Jagučio ir Vytauto Glažės iniciatyva 1952 X 02 įsteigtas Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) Sidnėjaus skyrius (pirmininkas J. Reisgys, valdybos nariai: H. Keraitis, M. Jagutis ir V. Simniškis; svarbiausi veikėjai: S. Marcinkienė, K. Čelkys, A. Prašmutas, A. Reisgys, E. Mensonas). Skyrius per spaudą ir renginius žadino visuomenės domėjimąsi Lietuvos pajūriu ir finansiškai rėmė laikraščio „Keleivis“ bei kitus projektus. Tam buvo rengiami Klaipėdos atvadavimo minėjimo, Joninių ir Pajūrio vakarai. Vakarų metu skaitytos paskaitos apie Mažosios Lietuvos istoriją, kūrinius atlikdavo lietuvių muzikantai ir dainininkai (V. Šarauskas, E. Vilnonis, J. Gaižauskas, G. Rauličkienė-Petrauskaitė, B. Kiveris, A. Plūkas, R. Zakarevičius, I. Vilnonytė, K. Badauskas, R. Ratas-Rataiskytė, A. Grincevičiūtė, I. Žilytė, J. A. Jūragis, F. Sipavičius, K. Dauguvietytė, V. Vladičkaitė, E. Rataiskienė). Draugija už surinktas lėšas parėmė Vydūno premijos fondą, Vasario 16-osios gimnaziją. Ji aktyviai veikė pirmuosius 5 metus. 1961 atvykus lietuviškai kalbančiam evangelikų liuteronų kunigui iš Vokietijos V. Kostinicui įsteigta parapija. Pirmosios pamaldos įvyko 1961 III 31 evangelikų bažnyčioje Goulburno gatvėje. Bažnytinį komitetą sudarė: J. Šimboras, T. J. Rotcas, L. Juodaitienė. Veikė ir mažlietuvių aktyviai remtas sporto klubas Kovas, skatinęs jaunimą domėtis vandens sportu.

L: Australijos lietuvių metraštis. Sydney, 1961.

Iliustracija: Jurgis Reisgys, svarbus mažlietuvių veikėjas Australijoje, 1947

Iliustracija: Lietuvių žemės paminklas Australijos lietuvių bendruomenės centre / Iš knygos „Australijos lietuvių metraštis“, 1983