Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Romualdas Medelis

mokytojas.

Medẽlis Romualdas 1913 IX 16Satkūnuose (Biržų aps.), mokytojas. 1934 baigė Biržų gimnaziją. Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką. 1937 baigė Respublikos pedagoginį institutą Klaipėdoje. Buvo šaulių būrio vadas, Klaipėdos krašto jaunimo sąjungos „Santara“ jaunučių vadovas, skautų sąjungoje aktyvus paskautininkis. Suorganizavo skautiškų studijų draugovę Respublikiniame pedagoginiame institute Klaipėdoje ir pirmąją stovyklą Klaipėdos krašto vaikams Rusnėje. Bendradarbiavo Karyje, Skautų aide, Biržų žiniose, Panevėžio balse, Mintyje, Mūsų kelyje, Tėviškės žiburiuose, Nepriklausomoje Lietuvoje ir kituose periodiniuose leidiniuose. 1938–1940 pavyzdinės mokyklos mokytojas Tauragėje. Bolševikų suimtas ir 1940 VII 11–1941 VI 22 kalintas. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1949 emigravo į Kanadą.

Algirdas Žemaitaitis