Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūsų lietuvių draugijų „Santara“

XX a. pradžioje Mažosios Lietuvos draugijas vienijęs centras.

Prsų lietùvių draugjų „Sántara“, XX a. pradžioje Mažosios Lietuvos draugijas jungęs centras. 1912 beveik visuose Mažosios Lietuvos bažnytkaimiuose veikė lietuvių jaunimo draugijos. Jų veiklai derinti bei bendriems renginiams organizuoti 1912 IX 11 Tilžėje sušauktas draugijų atstovų suvažiavimas. Jame dalyvavo 15 draugijų atstovai, o kitos pritarė raštu draugijų centro steigimui. Į laikinąją valdybą išrinkti Vydūnas, J. Vanagaitis, E. Jonušaitis bei M. Gudaitis iš Tilžės, J. Aušra iš Miniotų, J. Kupraitis iš Uigšių ir G. Garnys iš Paskalvių. Jai buvo pavesta paruošti Santaros įstatus. Steigiamasis suvažiavimas 1912 XI 6 priėmė įstatus, pagal kuriuos norėta tautiniam lietuvių gyvenimui šelpti, įvykdinti nuolatinį draugijų susitarimą, jeib jos pasiliktų pilname susipratime, ir jeib iš draugijų susitarimo pareitų pagalbos čia, kur ji reikalinga. Į pirmąją Santaros valdybą išrinkti: Vydūnas, J. Vanagaitis, V. Urėdaitis ir M. Ašmutaitis iš Tilžės, J. Margys iš Versmininkų. Santaros reikalams parinkti 2 laikraščiai: „Birutė“ ir „Apžvalga“. Prūsų lietuvių draugijų Santara veikė iki Pirmojo pasaulinio karo (1914), organizavo jaunimo suvažiavimus Rambyne, Juodkrantėje, aprūpindavo draugijas lietuviškų dainų gaidomis, padėjo įsigyti sporto įrankių ir kitko.

LE

Iliustracija: Vydūnas „Santaros“ įkūrimo metais, 1912 / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio