Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pričkaus žalnieriukai“

taip liaudiškai vadinti Prūsijos valdovų Friedrichų kariuomenėje tarnavę lietuvininkai.

„Prčkaus žalnieriùkai“, taip liaudiškai vadinti Prūsijos valdovų Friedrichų (liet. Pričkų) kariuomenėje tarnavę lietuvininkai. Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas I (1713–1740), vadinamasis kareivių karalius, įvertindamas lietuvininkų pomėgį žirgams ir jų sugebėjimą auginti trakėnus, steigė lietuvininkų raitelių pulkus. 1716 Tilžėje įkurdinta apie 700 raitelių lietuvininkų įgula. Iš jos vėliau atsirado lietuvininkų dragūnų pulkas. Įsrutyje įkurtas Lithauisches Ulanenregiment [lietuvininkų ulonų pulkas] išgarsėjo narsa ir ištikimybe karaliui Pričkui. Karaliaučiuje sudarytas lietuvininkų kirasyrų pulkas. Lietuvininkai raiteliai šnekėdavosi ir dainuodavo lietuviškai, turėjo savas tradicijas, tik su vokiečių junkeriais karininkais privalėjo kalbėti vokiškai, mokėti vokiškas komandas. Pričkaus žalnieriukai kovojo Silezijos ir Bohemijos žygiuose; 1759 VII 23 rusai juos smarkiai sumušė Kiustryne. Per Septynerių metų karą Prūsijos kariuomenė buvo sumušta. Karalius Friedrichas II ėmėsi didinti savo kariuomenę: pasiųsti būriai grobė naujokus Lenkijoje ir Didžiojoje Lietuvoje. Jie varyti į Tilžę ar Gumbinę ir pristatyti vokiečių pulkuose. Prievarta suvaryti baudžiauninkai buvo apmokomi, mankštinami ir drausminami, jiems skiepytas klusnumas, ištikimybė karaliui, savitvarda ir vikrumas. Lietuvininkai kariai kuopose buvo kartu su vokiečiais ir mozūrais, imta vokietinti karius (tik minėti lietuvininkų pulkai turėjo teisę kalbėti lietuviškai). Friedricho II eiliniai turėjo savo karininkų bijoti labiau negu priešo, būdavo žiauriai baudžiami. Karininkai stebėjo, kad Pričkaus žalnieriukai nedezertyruotų. Prūsijos kariuomenės vadovybė pasižymėjusius Pričkaus žalnieriukų veteranus ragino apsigyventi Brandenburge ir kitose vokiškose srityse; taip nutautino daug lietuvininkų karių.

Dar skaitykite: lietuvininkai kariuomenėje, Lietuviškasis ulonų pulkas.

L: Budreckis A. Pričkaus žalnieriukai // Lietuvos Pajūris, 1967, Nr. 1–2 (25–26).

Iliustracija: Martynas Krukis, žymus klaipėdiškių pedagogas Vokietijos kariuomenėje, apie 1914 / Iš Marijos Krukytės šeimos albumo

Iliustracija: Vokietijos kariuomenės kavaleristai (ulonai) broliai Mikas ir Dovas Šimkai iš Vydutaičių, Pagėgių apskritis, apie 1914 / Iš Gedimino Šimkaus šeimos albumo