Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Narvydas

XIX–XX a. visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, Mažosios Lietuvos bičiulis.

Nárvydas Pranas 1887 VII 14Trumpaičiuose (Šiaulių aps.) 1976 V 24Brooklyne (Niujorko valstija), visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, Mažosios Lietuvos bičiulis. Rinko tautosaką, senienas ir siuntė jas Jonui Basanavičiui į Bulgariją. Narvydo surinkta tautosaka išspausdinta Lietuvių pasakose įvairiose. 1907 atvyko į JAV. Rašė Vienybei Lietuvininkų ir kitiems leidiniams. 1912 įstojo į Susivienijimą lietuvių Amerikoje ir Tėvynės mylėtojų draugiją. Buvo Šaulių sąjungos narys-rėmėjas, Amerikos lietuvių tarybos bei Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) veikėjas. Dalyvavo Miko Petrausko chore ir jo rengtuose vaidinimuose-operetėse. 1920–1922 dirbo Lietuvos misijoje. 1926 vienas iš Amerikos lietuvių tautininkų klubo organizatorių. Išvertė: Miškas vis smarkiau degė (1909), Kaip Rusijos valstiečiai kovojo už savo žemę ir laisvę (1908). Parašė atsiminimų knygą Gimtinės takais (1969). Bendradarbiavo Vienybėje, Dirvoje, Lietuvoje. Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos Niujorko skyriaus valdybos narys, sekretorius.

LE

MLFA