Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Pagojus

Mažosios Lietuvos fondo oficialus steigėjas ir nuolatinis jo rėmėjas.

Pagõjus Petras 1910 III 27Razmuose (Varnių vls., Telšių aps.) 2018 VII 20An Arbor (Mičigano valstija, JAV), Mažosios Lietuvos fondo (MLF) oficialus steigėjas (1985) ir nuolatinis jo rėmėjas. Tėvai – Antanas ir Marcijona, gimusi Sabutytė iš Sarakiškių kaimo, Užvenčio valsčiaus, Šiaulių apskrityje. 1944 besitraukdamas nuo artėjančios sovietinės kariuomenės, atsidūrė Vokietijoje, iš ten 1952 persikėlė į JAV ir apsigyveno Detroite. JAV lietuvių šalpos fondo (BALF – Bendrasis Amerikos lietuvių fondas) pirmininkas, vicepirmininkas, revizijos komisijos pirmininkas; Detroito lietuvių organizacijų centro finansinis sekretorius, dalyvavo Amerikos lietuvių Romos katalikų (ALRK) federacijos Detroito skyriuje, kituose lietuvių susibūrimuose. 1980 įsteigė Amerikos lietuvių tarybos fondą. Per 1983 Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio (MLRS) suvažiavimą Čikagoje Martynas Gelžinis pranešė rašąs Mažosios Lietuvos istoriją, kuri turėtų būti išleista angliškai, ir tam reikėsią 10 000 dolerių. Ši užuomina pateko į spaudą, tuo susidomėjęs Pagojus davė 1000 dolerių čekį MLRS pirmininkui K. Kikučiui ir pabrėžė, kad šiuo čekiu steigia Mažosios Lietuvos fondą. Kai 1985 per MLRS suvažiavimą oficialiai įsteigtas Mažosios Lietuvos fondas, Pagojus jau buvo atsiuntęs 3000 dolerių ir tapo Fondo oficialiuoju steigėju. 1980 Pagojus panašiai įsteigė ir Amerikos lietuvių tarybos fondą. Pagojus yra vienas iš daugiausia paaukojusių Mažosios Lietuvos fondui, kasmet pervesdamas po 1000 dolerių, jau paaukojo MLF 23 000 dolerių sumą. Pagojus ragina ir kitus MLF narius aukoti darbą ar pinigą mūsų raštijos lopšiui, rūpinasi, kad Mažosios Lietuvos enciklopedijoje ir kituose MLF leidiniuose būtų tinkamai atspindėta Mažoji Lietuva. 2004 Pagojus įsteigė Marijos Kruopienės fondą premijuoti Pelesos (Gudija) lietuviškos nevalstybinės mokyklos lietuvių kalbą gerai besimokančius moksleivius. Dalyvauja ir kitų fondų veikloje.

MLFA

Vilius Pėteraitis