Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB)

lietuvių emigrantų organizacija, įsteigta 1949 Niujorke.

Pasáulio lietùvių bendrúomenė (PLB), lietuvių emigrantų organizacija, įsteigta 1949 VI 14 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) Niujorke (JAV). Jungia visus užsienyje gyvenančius lietuvius (tarp jų – ir išeivius iš Mažosios Lietuvos). Tikslas – išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę – jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas, dirbti lietuvių švietimo, socialinės, šalpos, ekonomikos, jaunimo, visuomeninės veiklos bei įvairios pagalbos Lietuvai srityse. Iki 1990 III 11 dirbo ir Lietuvos laisvinimo darbą. Pasaulio lietuvių bendruomenę sudaro atskirų kraštų bei valstybių bendruomenės. Vyriausioji vadovybė – kas 3 metai šaukiamas Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas, renkantis Valdybą (pirmasis pirmininkas Jonas Matulionis), Garbės teismą, Kontrolės komisiją. Seimo narių skaičių nustato Valdyba; juos renka atskirų kraštų bendruomenės, savo įstatais bei nusistatyta tvarka laikydamosios Pasaulio lietuvių bendruomenė Konstitucijos. Daugiausia Mažosios Lietuvos išeivių jungia JAV, Kanados, Vokietijos, Australijos bendruomenės, Pasaulio lietuvių bendruomenės skyrius veikia Karaliaučiaus krašte. Pasaulio lietuvių bendruomenė turi ir savo Jaunimo sąjungą (PLJS).

Iliustracija: Karaliaučiaus miesto ir Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos choras, vadovaujamas Algirdo Karmilavičiaus, per L. Rėzos paminklo atidarymo iškilmes Karaliaučiuje, 2005