Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pagalba“

lietuvių evangelikų liuteronų draugija Bostone.

„Pagálba“, lietuvių evangelikų liuteronų draugija Bostone (JAV), įkurta 1911. „Sandoros“ mėnraštyje „Pagalba“ rašyta, jog sanariai (…) įstojant prižada dorai gyventi, negirtuokliauti, nepaleistuvauti, prižiūrėti ir padėti sawo aptingusiems draugams, palaidoti mirusius ir aprupinti likusius Našlaičius.

Algirdas Žemaitaitis