Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostsee-Akademie“

Baltijos akademija, Vokietijos, Šiaurės, Vidurio bei Rytų Europos šalių minties ir diskusijų forumas.

„Ostsee-Akademie“ [Baltijos akademija], Vokietijos, Šiaurės, Vidurio bei Rytų Europos šalių minties ir diskusijų forumas, šių kraštų mokslininkų susitikimų viena svarbiausių vietų. Įsteigta 1988 IX 5, būstinė Lübecke (Vokietija). Steigėjas – Pamario-Pomeranijos kraštiečių bendruomenė (vok. Pommersche Landsmannschaft), prezidentas dr. Philippas von Bismarckas. Ostsee-Akademie uždavinys – prisidėti prie ištremtųjų vokiečių ir jų rytinių kaimynų taikaus sambūvio, padėti jiems gyvenant naujomis sąlygomis. Ostsee-Akademie interesų pagrindinė sfera – Rytų bei Vidurio Europos šalių regionai (nuo Pamario (Pomeranijos) iki Klaipėdos krašto, nuo Bohemijos iki Bukovinos). Programa apėmė literatūros, meno, vietos savivaldos, žmonių teisių, tautinių mažumų apsaugos ir kitais klausimus. Ji įgyvendinta rengiant mokslinius seminarus, suvažiavimus, studentiškas vasaros stovyklas, tarptautines darbo stovyklas Klaipėdos krašto, Mozūrijos ir kituose kaimuose. 1991–2001 akademija, vadovaujama Dietmaro Albrechto, daug dėmesio skyrė Lenkijos ir Lietuvos istorijai, ypač išsamiai nagrinėta Mažosios Lietuvos problematika, organizuoti susitikimai Rytprūsiuose. Svarbiausi renginiai: Reformacija Rytprūsiuose, Klaipėdos krašto paminklų ir regioninio identiteto išsaugojimas ir atkūrimas, 450 metų vokiečių–lietuvių knygos ryšių; Liudwigas Rėza Mažojoje Lietuvoje ir už jos ribų; Kraštas prie Nemunopraktinis krašto pažinimas ir kita. Ostsee-Akademie greitai tapo vokiečių, lenkų, lietuvių, latvių, estų ir rusų susitikimų ir susipažinimo pagrindinė vieta. Beveik kasmet ten vykdavo specialūs seminarai, skirti Lietuvai. Ostsee-Akademie apsilankė beveik visi Lietuvos intelektualai, susiję su Vokietija. Akademiją finansavo Vokietijos ir Schleswigo–Holsteino žemių vyriausybės. Leidžia žurnalą „Mare Balticum“ ir Travemünder Protokolle [Travemiundės protokolai]. Akademijos prūsistikos partneriai – Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras prie Klaipėdos universiteto, Thomo Manno kultūros centras Nidoje, Šilutės muziejus, kraštotyros draugija Borussia Olsztyne (Lenkija). Nuo 2001 akademija rūpinasi daugiau Pomeranijos reikalais.

Dietmar Albrecht

Arthur Hermann

Pasikeitus Pamario bendruomenės vadovybei nauji vadovai pradėjo atsisakyti Baltijos kraštams labai naudingos, bet tai bendruomenei nebūtinos Ostsee-Akademie veiklos. 2000 D. Albrechtas buvo atleistas iš pareigų dėl per didelio dėmesio Baltijos šalims. 2001–2003 jis vadovavo savo įkurtai Academia Baltica Lübecke, tęsusiai Ostsee-Akademie veiklą, skatinusiai ryšius su Baltijos regionu.

Arthur Hermann

Iliustracija: „Ostsee-Akademie“ leidinio viršelis, 1998