Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Neringa“

Klaipėdos krašto lietuvių katalikų jaunimo draugija.

„Neringà“, Klaipėdos krašto lietuvių katalikų jaunimo draugija. Veikė 1929–1939(?) Steigėjai: kunigas Pranas Bajerčius, D. Jurkus, J. Pocius, kunigas Ruibys ir kiti. Pirmąją valdybą sudarė P. Bajerčius, J. Matulionis, A. Pakalniškis, J. Pocius, J. Stepanas, pirmininkas – kunigas Beinorius. Neringa siekė suburti krašto katalikišką jaunimą Dievo garbei, tautos ir vienybės labui, katalikiškai auklėti dvasios, proto ir jausmų galią, kelti kūno kultūrą, bendradarbiauti su kitomis tautinėmis ir kultūrinėmis lietuvių organizacijomis. Turėjo savo dramos ratelį, biblioteką. Rengė paskaitas (religijos, etikos, tautos kultūros, istorijos klausimais), bažnytinės muzikos koncertus, literatūros vakarus, ekskursijas. 1929 turėjo per 200 narių, mergaičių ir mokslo mėgėjų sekcijas. Klaipėdos prekybos instituto studentai ateitininkai 1934–1938 veikė susibūrę į atskirą Neringos ratelį (pirmininkas A. Pakalniškis). Klaipėdos skyriaus ir visos draugijos jaunimo dvasinis vadas – kunigas Juknevičius.

L: Draugija tautos kultūrai kelti // Aukuras. Klaipėda, 1937, p. 168–169.

Vytautas Gocentas