Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Bajerčius

XX a. katalikų kunigas, visuomenės veikėjas.

Baječius Pranas 1894 VI 2Stanaičiuose (Šakių aps.) 1967 IX 23Frackville (JAV), visuomenės veikėjas, kunigas, teologas. Mokėsi gimnazijoje ir kunigų seminarijoje. 1919 įšventintas į kunigus. 1928 Lietuvos universitete baigė teologiją, gavo licenciato laipsnį. Nuo 1928 Klaipėdos ir Pagėgių lietuvių gimnazijų kapelionas, nuo 1939 Pagėgių katalikų bažnyčios klebonas. 1929 Klaipėdoje rūpinosi katalikų teisėmis, įsteigė katalikų jaunimo draugiją Neringa, kuriai vadovavo iki 1935, dramos būrelį, biblioteką. Nuo 1950 apsigyveno JAV. Kunigavo įvairiose Pensilvanijos lietuvių parapijose, vėliau buvo Fountain Spring aukštesniosios mokyklos kapelionas. Ir Lietuvoje, ir emigracijoje bendradarbiavo Ryte, Naujajame gyvenime ir kitur.

L: LE, II, 1954; t. XXXVI, 1969; JAV lietuviai. Biografijų žinynas, t. 1, 1998

Vytautas Raudeliūnas