Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujokas

Naujoks, klimkiškis, sakytojas.

Naujõkas, Naujõks apie 1887 iš Kulmenų, klimkiškis sakytojas. XIX a. viduryje surinkimai patirdavo suvaržymų: apsakydamas Žodį Kalėnuose Naujokas suimtas ir nugabentas į Tilžę pas apskrities sekretorių Dodilettą. Jam skirta 5 talerių bauda ir uždrausta Žodį kalbėti. Naujokas kreipėsi į generalinį superintendentą Karaliaučiuje Ernstą Wilhelmą Christianą Sartorijų (1797–1859), kurio užtarimu išteisintas ir paleistas. Rūpinantis blaivybės draugijos steigimu Naujokas buvo suimtas Šereiklaukio dvaro savininko Dreslerio Kelneriškiuose (esą daręs dvaro spirito varyklai žalą). Naujokas kreipėsi į karalių Friedrichą Wilhelmą IV su prašymu leisti skelbti Žodį. Gavo atsakymą, jog galįs iki Berlyno keliauti ir netrukdomai religinį mokslą skelbti. 1924 XI 15 Klaipėdoje Ewangeliško Lietuwininkų Senojo Surinkimo draugijos sudarytų įstatų priede Evangeliški surinkimai Lietuwoje minėtas kartu su kitais nusipelniusiais 62 sakytojais.

L: Gaigalatis W. Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje. Priekulė, 1905, p. 37–38.

Algirdas Žemaitaitis