Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolo diena

Mikėlės diena, rugsėjo 29, krikščionių šventojo Mykolo Arkangelo paminėjimo šventė.

Mỹkolo dienà, Mkėlės dienà, (rugsėjo 29), krikščionių garbinamo šventojo Mykolo Arkangelo, Dievo pasiuntinio ir galingo kovotojo su piktosiomis dvasiomis, paminėjimo šventė. Mykolo diena dar vadinama Mykolinėmis. Mykolo dieną buvo bulviakasio metas. Carlas Cappelleris rašė: Po Mikėlės kardupelius ir daržovę išėmė. Į tą tarpą buvo linai atsigulėję, tai juos atkėlė ir mynė. Taip buvo laukų darbai pabaigti. Baudžiavos laikais per Mykolines ponui buvo atiduodamos duoklės. 1734 Prūsijos valdžios įsakymu visi vaikai, sulaukę 5 ar 6 metų, turėjo lankyti mokyklą vasaros metu nuo Velykų iki Mykolo dienos, o paaugliai – žiemą nuo Mykolo dienos iki Velykų. C. Cappelleris rašė: Tame čėse šiuilė tik buvo nuo Mikėlės iki Jurginių, visą vasarą vaikai ėjo prie kerdžiaus ant lauko kaimenę ganyt. Manyta, kad laikotarpis nuo Mykolinių iki Martyninių (lapkričio 10 d.) – vėlių buvojimo gyventose vietose laikas. Jo pabaigoje (lapkričio 1 d.) keltos vaišės, vadinamos Stalų kėlimu. Mykolinių vakare prieš guldamos merginos pabarstydavo kanapių apie lovą, tikėdamos, kad susapnuos savo būsimąjį vyrą. Iš Mykolo dienos oro spėti būsimos žiemos orai: jei pučia šiaurės vėjas, žiema būsianti šalta, jei pietys – šilta.

L: Kapeleris K. Kaip senieji lietuvininkai gyveno // Lietuvininkai. V., 1970, p. 35; Vyšniauskaitė A. Mūsų metai ir šventės. K., 1993, p. 115.

Angelė Vyšniauskaitė