Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Memellandbund

Klaipėdos krašto sąjunga, iš Klaipėdos krašto kilusių vokiečių ir vokietininkų organizacija.

Memellandbund [Klaipėdos krašto sąjunga], iš Klaipėdos krašto kilusių vokiečių ir vokietininkų organizacija, įsteigta 1919 X 19 Berlyne. Iš pradžių ji veikė kaip Klaipėdos krašte įsikūrusio Deutsch-Litauischer Heimatbund [Vokiečių ir lietuvių tėviškės sąjunga] skyrius, vėliau Heimatbundui iširus, tapo savarankiška organizacija. Hitlerio laikais Memellandbundas įsiliejo į nacionalistinį Bund deutscher Osten [Vokiečių rytų sąjunga], bet 1945 Berlyne vėl atgijo ir priklauso Bund heimatvertriebener Ost- und Westpreussen [Persikėlėlių iš Rytų ir Vakarų Prūsijos sąjunga]. Tuojau po įsikūrimo Memellandbundo šalininkai (įkūrę skyrius Hamburge, Karaliaučiuje, Tilžėje ir kitur) pradėjo rengti mitingus protestuodami prieš Klaipėdos krašto atskyrimą nuo Vokietijos, o vėliau, kraštą priskyrus prie Lietuvos, varė kurstymo kampaniją. 1924 II 10 Berlyne ši organizacija pradėjo leisti du kartus per mėnesį ėjusį leidinį Das Memelland [Klaipėdos kraštas], redaktorė Elisabeth Brönner-Höpfner (ji nuo 1933 buvo Memellandbundo pirmininkė). Pirmasis Memellandbundo vadovas buvo Ernstas Samelis, po jo mirties iki 1933 – prof. Ernstas Börschmannas.

Dar skaitykite Deutsch-Litauischer Memellandbund

LE