Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Paura

Klaipėdos krašto lietuvių veikėjas.

Páura Kristupas 1941, Klaipėdos krašto lietuvių veikėjas. Kaip Prūsų Lietuvos tautinės tarybos narys pasirašė 1918 XI 30 Tilžės aktą, reikalaujantį Mažosios Lietuvos sujungimo su Didžiąja Lietuva. 1919 X 12 Klaipėdoje išrinktas į pirmąją pokarinę „Santaros“ valdybą, 1928 V 20 išrinktas jos pirmininku (iki 1934). Lietuviškųjų organizacijų komiteto narys, 1938 pasirašė šio komiteto atsišaukimus, raginusius lietuvius telktis ir priešintis nacių provokacijoms. Lietuviškoje spaudoje pasirašinėjo slapyvardžiu Kaimo filosofas. Veikė Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų susivienijime, kurį laiką buvo jo atstovas Klaipėdos apskrities seimelyje. Lietuvos Prezidento apdovanotas Šaulių žvaigžde (1935). Žuvo nacių koncentracijos stovykloje (ar nusižudė naciams užėmus Kauną).

Algirdas Antanas Gliožaitis

Algirdas Žemaitaitis

MLFA

Iliustracija: Kristupas Paura / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938