Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Komitetas komunistų agresijai tirti

JAV kongrese 1953 įsteigtas komitetas.

Komitètas komunstų agrèsijai trti įsteigtas JAV kongrese 1953 VII 27. Į jį paskirti 7 kongreso atstovai, pirmininkas Charles J. Kerstenas. Komiteto komunistų agresijai tirti tikslas – ištirti Lietuvos, Latvijos, Estijos prievartinį įjungimą į SSRS ir išnagrinėti Baltijos šalių tautų likimą per SSRS okupaciją nuo 1940. Komitetas komunistų agresijai tirti siekė informuoti Amerikos ir viso pasaulio bendruomenę apie sovietų okupaciją. Komitetui komunistų agresijai tirti suteiktos didelės teisės. Pagrindiniai darbo Komiteto komunistų agresijai tirti principai – apklausti ne tik žymius įvairių šalių vadovus, bet ir pabėgėlius iš SSRS. Baltijos kraštų tyrimas atliktas 1953 XI–XII. Su Komiteto komunistų agresijai tirti pirmininku buvo susitikęs Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininkas Erdmonas Simonaitis. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas tada sušaukė nepaprastąjį posėdį, jo Vykdomoji taryba stengėsi padėti Komitetui komunistų agresijai tirti surinkti medžiagą, surasti asmenis, galinčius paliudyti apie sovietų smurto veiksmus. Komitetas komunistų agresijai tirti rūpinosi ne tik sovietų pavergtų tautų politiniu likimu, bet ir tautinių karinių dalinių Vakarų Europoje sudarymu. Šiuos dalinius norėta formuoti po atitinkamų tautų laisvės vėliavomis. Jie turėjo būti priskirti prie NATO karinių pajėgų Europoje. Savo išvadose Komitetas komunistų agresijai tirti skelbė, kad Baltijos šalys buvo okupuotos, o 1940 liepos mėn. rinkimai Lietuvos Respublikoje buvo neteisėti. SSRS rekomenduota išvesti visus savo administracijos, karinius ir politinius valdininkus iš okupuotų kraštų. SSRS valdžia traktuota kaip prievartinė, įsteigta padedant Raudonajai armijai ir NKVD.

L: Keleivis. 1953, nr. 9 (26); LE.

Algirdas Antanas Gliožaitis