Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos dramos teatras

Klaipėdoje nuo 1935 veikiantis teatras.

Klapėdos drãmos teãtras (1935–1939 ir 1946–1949 Klaipėdos muzikinės komedijos teatras, 1949–1951 Klaipėdos muzikinės dramos teatras), įkurtas 1935 Klaipėdoje. Pirmą trupę sudarė Šiaulių dramos teatro aktoriai. Klaipėdos dramos teatro pastate veikė vokiečių dramos trupė. Direktorija įsikišo, kad lietuviai būtų įleisti į teatro pastatą. „Aukuro“ draugija globojo teatrą ir tvarkė jo reikalus su Klaipėdos magistratu. Darbo sąlygos buvo nelengvos, nes kilo didelis vokietininkų pasipriešinimas. Vis dėlto susikūrė pajėgi lietuvių aktorių trupė (Elena Bindokaitė, Valerijonas Derkintis, Galina Jackevičiūtė, Stepas Jukna, Aleksandras Vytautas Kupstas, Henrikas Kačinskas, Potencija Pinkauskaitė, Alfonsas Radzevičius, Juozas Rudzinskas, Nelė Vosyliūtė ir kiti). Iširus Jaunųjų teatrui Kaune, trupė dar pasipildė. Klaipėdos dramos teatras dar vadintas Klaipėdos valstybės teatru. Borisas Dauguvietis, Romualdas Juknevičius, Vytautas Palaima, Vladas Fedotas Sipavičius, Juozas Stanulis, Antanas Sutkus, Ipolitas Tvirbutas, L. Vilimas režisavo spektaklius ir kūrė scenografiją. 1936 įkurta vaidybos mokykla, kurioje dėstė R. Juknevičius, P. Pinkauskaitė, M. Dambravičiūtė-Bručkienė, I. Bručkus, Adomas Brakas, Jonas Užpurvis. Aktorius bei dramaturgas Juras Šaltenis leido mėnesinį žurnalą Teatras, įkurtas aktorių kultūros fondas. Tetro trupė gastroliavo (pvz., 1938 rodė spektaklį Šilutės mokiniams). Įžūlėjant hitlerininkams, Klaipėdos krašte aštrėjant politiniams ir tautiniams santykiams, sunkėjo darbo sąlygos. 1939 magistrato posėdyje nutarta nebenuomoti patalpų lietuviškiems spektakliams. 1939 naciams užgrobus Klaipėdą, Klaipėdos dramos teatras neteko pastogės ir viso inventoriaus. Per 4 sezonus pastatyta nemažai spektaklių, vaidinti lietuvių autorių (Kazio Binkio, Kazio Inčiūros, J. Šaltenio, Petro Vaičiūno ir kitų.) veikalai. 1935 pastatyta Hermanno Sudermanno Tėviškė (režisierius B. Dauguvietis, dailininkas V. Palaima), 1938 – Vydūno Vėtra (režisierius A. Sutkus, dailininkas V. Palaima). 1946 Klaipėdos dramos teatras atkurtas, pastatyta Kazio Jurašiūno pjesė Eglė žalčių karalienė (režisierius Juozas Gustaitis, dailininkas Juozas Jankus). 1976 pastatytas Justino Marcinkevičiaus Mažvydas (režisierius Povilas Gaidys, dailininkas Vytautas Kalinauskas, aktorius Vytautas Paukštė sukūrė Mažvydo vaidmenį). 1978 pastatyti K. Donelaičio Metai (režisierius Mamertas Karklelis, dailininkas Vitalis Mazūras). 1979 įvyko Vydūno Pasaulio gaisro premjera (režisierius Gediminas Černiauskas, dailininkas Gabrielis Lukošius, pagrindinius vaidmenis sukūrė aktoriai Balys Barauskas, Irena Simonaitytė, Gintautas Pečiūra). 1990 pastatyta J. Grušo tragedija Herkus Mantas (režisierius P. Gaidys, dailininkas V. Mazūras, pagrindinio herojaus vaidmenį sukūrė aktorius Povilas Stankus). Klaipėdos dramos teatro vadovai: Juozas Stanulis (1935–1939), Balys Juškevičius (1954–1982), vyriausiasis režisierius P. Gaidys (nuo 1963).

Gediminas Šimkus

Iliustracija: Klaipėdos miesto teatras, XIX a. / Iš MLEA

Iliustracija: Vaidybos mokyklos spektaklis „Aukso gromata“ Klaipėdos valstybinio teatro scenoje. Vaidintojos: Kvintujėlytė, Elza Rėzaitė, aktorė Ramanauskaitė, 1938 / Iš Laimos Bacevičiūtės rinkinio

Iliustracija: Kristijono Donelaičio „Metai“ Klaipėdos teatro scenoje. Aktoriai: Henrikas Andriukonis, Balys Barauskas, Česlovas Judeikis, Algirdas Kubilius, Mykolas Petkevičius, Algis Venckevičius, Aleksandras Šimanskis, 1978

Iliustracija: Kristijono Donelaičio „Metai“ Klaipėdos teatro scenoje. Aktorius Vytautas Kancleris, 1978