Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kelrodis y Ziona“

Tilžėje 1912 leistas laikraštis.

„Kélrodis y Ziona“, Tilžėje leistas laikraštis. Ėjo vietoj mėnraščio Krikszczoniszkas Surinkimo Laiszkas. Leido Juknaičių (Šilokarčemos aps.) Krikščionių draugovė. Ėjo 1912 nereguliariai, leidėjo žodžiais, „kartais tankiaus, o kartais wel recziaus, wis kad kožnas Numeris iszdalytas bus“. Išėjo 3 numeriai. Redagavo Heinrichas Macikas.

Algirdas Žemaitaitis