Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karolis Gotardas Keberis

Karl Gotthard Keber, XVIII–XIX a. kunigas, raštijos darbuotojas.

Kèberis Karolis Gotardas, Keber Karl Gotthard 1756 X 25 Girdavoje 1835 I 7 Gumbinėje, kunigas, raštijos darbuotojas. 1773 įstojo į Karaliaučiaus universiteto Teisių fakultetą, bet greit studijas metė ir išvyko į Rusiją dirbti privačiu mokytoju. Po kurio laiko grįžęs į Prūsiją kaip privatus mokytojas dirbo Košubų dvare prie Gumbinės. Ten pramoko lietuvių kalbos. Pasitobulinęs pas Mielkiemio kleboną Danielių Frydrichą Milkų bei privačiai pasimokęs teologijos, 1779 vėl įstojo į Karaliaučiaus universitetą, šįkart į Teologijos fakultetą. Lankė lietuvių seminarą, o 1780 jame dėstė. 1781 gavo karo kapeliono vietą husarų pulke Geldapėje. 1782 Berlyne ordinuotas kunigu. Nuo 1787 paskirtas Gumbinės klebonu. Ten išgyveno apie 50 metų, iki mirties. 1787–1808 ir superintendentas, nuo 1808 Konsistorijos narys, atsisakęs superintendento pareigų. 1832 ir 1836–1838 išleido perredaguotą oficialų giesmyną (Iš naujo perveizdėtos ir pagerintos giesmju knygos), pridėjęs atskirai leistą naują III dalį su 47 paties parašytomis giesmėmis. Giesmynas vartotas iki 1841, kada iš naujo jį visą perredagavo Frydrichas Kuršaitis. Griežtai pasisakė prieš Kristijono Gotlybo Milkaus 1806 išleistame giesmyne buvusiame giesmių kalbos pakeitimus (tuo labai pakenkė giesmynui ir jis buvo parduotas kaip makulatūra). Rašė valdžiai protestą dėl prastai į lietuvių kalbą išversto karaliaus 1788 I 8 įsakymo apie dezertyravusių kareivių gaudymą, nurodė vertėjo Karaliaučiaus lietuvių bažnyčios kantoriaus C. Sakersdorfo padarytas klaidas bei vertimo nesąmones. Valdžia reagavo ir vertėjas buvo atleistas iš pareigų. Talkino Martynui Liudvikui Rėzai, rengiančiam lietuvių liaudies dainų rinkinį.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 2, Čikaga, 1963, Vilnius, 1990, p. 222–224; Kabašinskaitė B. Karolio Gotardo Keberio giesmynų genezė ir kalba: XIX amžiaus I pusė, Archivum Lithuanicum. 3, 2001, p. 13–54; LE.

Zigmas Zinkevičius