Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Endrikis Grigolaitis

XX a. lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Grigoláitis Jonas Endrikis 1902 V 30Poviluose (Šilutės aps.) 1957 X 18Gautinge (prie Müncheno), žurnalistas, visuomenės veikėjas. Klaipėdoje baigė lietuvišką gimnaziją, 1927 įstojo į Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakultetą, vėliau perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1931. 1932–1934 Klaipėdos krašto lietuvių jaunimo organizacijos „Santara“ vadovas, dienraščio Lietuvos keleivis ir Vakarai vyriausiasis redaktorius. Su Martynu Gelžiniu ir kitais 1934 perorganizavo Santarą, įvesdamas vado postą, karinius žaidimus, sugriežtino drausmę. Dienraščių vokiečių kalba 1934 Ostseebeobachter ir 1936–1938 Baltischer Beobachter (ar Memeler Beobachter) vyriausiasis redaktorius. 1938 Aukure paskelbė Mažosios Lietuvos periodinės spaudos sąrašą ir trumpą jos statistinę analizę. 1939 I–IX ELTA Klaipėdos skyriaus vedėjas, vėliau atstovas Rytprūsiams, 1940 ELTA redaktorius Kaune. Už lietuvišką veiklą nacių 1941–1945 kalintas Soldino ir Sachsenhauseno–Oranienburgo koncentracijos stovyklose, kur prarado sveikatą. Per tardymą gestape Grigolaitis pareiškė, kad jo pareiga buvusi „...mano tėvynės ir tautos interesus ginti ir jos labui dirbti...“ Išlaisvintas iš stovyklos tuoj ėmėsi lietuviškos veiklos. Su kitais 1946 Fuldoje (Vokietija) atkūrė Mažosios Lietuvos tarybą. 1946–1949 buvo Lietuvių tremtinių bendruomenės centro narys. 1949 lietuvių tremtinių stovyklos Hanau mieste vadovas. 1946–1947 Lietuvių evangelikų vyriausiosios bažnyčios tarybos vicepirmininkas. Parašė atsiminimų knygą Nacių pragare (1948), be to, apysakų, išverstų į vokiečių kalbą, rinkinį Novellen am Baltischer Meer [Novelės prie Baltijos jūros].

L: LE, VII, p. 499; Keleivis, 1951, nr. 8–9.

MLFA

ŽE

Iliustracija: Jonas Grigolaitis / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1985, nr. 44

Iliustracija: Goberiškių „Santaros“ skyriaus rankdarbių paroda mokykloje, 1933. Viduryje sėdi „Santaros“ vadas Jonas Endrikis Grigolaitis, šalia jo kairėje M. Purvinytė, dešinėje stovi H. Janužys / Iš Hanso Janužio rinkinio