Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Globa“, 1

Lietuvių Globa šelpti mūsų broliams lietuviams belaisviams iš Prūsų Lietuvos, visuomeninė labdaros draugija (1915–1917).

„Globà“, 1, Lietùvių Globà šepti msų bróliams lietùviams belasviams iš Prsų Lietuvõs, visuomeninė labdaros draugija. Veikė 1915–1917. Tikslas – šelpti per Lietuvą į Rusiją tremiamiems okupuotos Mažosios Lietuvos gyventojams (genocidas, gyventojų trėmimai į Rusiją), „Globa“ veikė Rusijoje. 1914 Rusijai ėmus masiškai deportuoti užimtų Vokietijos, Austrijos ir Vengrijos teritorijų civilius gyventojus, Petrapilyje buvo įkurta Visos Rusijos slavų belaisvių globojimo draugija. Lenkai Vilniuje nutarė įkurti šios draugijos skyrių ir pakvietė lietuvių visuomenės atstovus. Lietuviai tikėjosi padėti tautiečiams. Lenkai atsisakė į valdybą priimti lietuvių atstovus, todėl buvo nutarta steigti savarankišką organizaciją. „Globa“ įkurta 1915 I 20 Vilniuje. Steigėjai: Felicija Bortkevičienė (pirmininkė), Viktorija Landsbergienė, Jonas Vileišis, sekretorius Jonas Zigmas Valaitis, kasininkas Česlovas Landsbergis, kasos knygų tikrintojai Mykolas Sleževičius, Kazys Pietaris, V. Juodišius. Draugija parūpindavo maisto, drabužių, pinigų, kurdavo maitinimo punktus geležinkelio stotyse, lankė tremtinius policijos kalėjimuose, padėjo jiems įsikurti Rusijoje. F. Bortkevičienė Sibire (nuo Irkutsko iki Vladivostoko) stengėsi užmegzti ryšius su išblaškytais mažlietuviais tremtiniais, rinko žinias apie ištremtuosius, jas skelbė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų spaudoje. Materialinė pagalba suteikta apie 10 300 tremtinių. F. Bortkevičienės sudaryti sąrašai padėjo ir vėlesnei šalpai, ji buvo pavadinta mažlietuvių angelu sargu (A. Puskepalaitis). Ieškota būdų grąžinti tremtinius į tėvynę.

L: Prūsų lietuviai Sibire. K., 1939.

Vytautas Gocentas

Algimantas Patašius