Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrikis Endrulaitis

XIX – XX a. evangelikų kunigas, lietuvių protestantiškos raštijos darbuotojas.

Endruláitis Endrikis 1864Ožiuose (Ragainės aps.) 1919 XI 28Priekulėje, evangelikų kunigas, lietuvių protestantiškos raštijos darbuotojas. Prūsijos senovės draugijos Prussia (Altertumsgesellschaft Prussia) narys. Diecezijoje įtakinga, tačiau lietuvių tautiniam sąjūdžiui nepritarianti asmenybė. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1889 vasario Verdainės kunigo padėjėjas. Priekulės parapijos mokyklų prižiūrėtojas. Kartu su O. Šteinu ir T. G. Stuku parašė bei išleido pamokslų rinkinį Alyvų lapai (Tilžėje, 1891), iš vokiško spaudinio vertė Agende für die evangelische Landeskirche [Agenda evangeliškajai bažnyčiai...(I ir II dalys); išleista Tilžėje, 1897]. Tai buvo liuteronų religines apeigas reglamentuojanti knyga, vėliausias ir paskutinis šios paskirties leidinys lietuvių kalba. Periodinėje spaudoje (Apžvalga, Lietuviška ceitunga, Svečias ir kitur), t. p. kalendoriuose paskelbė daug originalių ir verstinių pietistinio, antialkoholinio turinio eilėraščių ir giesmių, kurios išėjo atskiromis knygomis. 1890–1901 Dovilų parapijos kunigas. 1901–1904 kunigavo Šakūnuose (po jo daugiau lietuvininkų kultūrai nusipelniusių dvasininkų čia neatsirado). Nuo 1904 kartu su kunigu Viliumi Gaigalaičiu kunigavo Priekulėje, kur pasiklausyti jo pamokslų atvykdavo jaunesnieji kunigai iš kaimyninių (Dovilų, Kairių, Vanagų) parapijų. Bendradarbiavo kunigo V. Gaigalaičio leidžiamoje Pagalboje. 1909 išleido Naujas Giesmių knygeles ir kelias evangeliškas brošiūras. Pirmojo pasaulinio karo metu organizavo aukų rinkimą Raudonajam kryžiui. 1916 Tilžėje išleido rinkinį Dvasiškos giesmės, kur buvo ir jo paties išverstų choralų. Mirė bažnyčioje tuokdamas savo parapijiečių porą.

L: Juška A. Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI-XX amžiuje. K., 1997, p. 173, 251, 316, 362; Kaunas D. Knygos dalia. V., 1999, p. 94–95.

Jurgis Reisgys

Laimutė Vasiliauskaitė

Iliustracija: Kunigas Endrikis Endrulaitis, 1920 / Reprodukcijos iš Domo Kauno rinkinio fragmentas