Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Emilis Sakutis

XX a. ūkininkas, sakytojas.

Sakùtis Emilis 1889 Mažojoje Lietuvoje 1947 Komijos ATSR, ūkininkas, sakytojas. Gimė už Skirvytės, prie marių, žvejo šeimoje. Žmona Elena Gregor (ar Kryger) buvo iš Tumelių (Šilokarčemos apskritis). Sakutis 1923 (tikriausiai po vestuvių) atsikėlė į Tumelius ir apsigyveno žmonos tėviškėje. Čia turėjo 10 ha žemės, Šyšgiriuose – 3 ha pievų. Šeimoje kalbėjo vokiškai, bet mokėjo ir lietuviškai. Turėjo 4 vaikus: Gertrūdą, Editą, Beti ir Valterį Michaelį. Gertrūda tarnavo pas ūkininką Plaškiuose, Edita dirbo Šilutės vaistinėje; Antrojo pasaulinio karo frontui artėjant abi su savo darbdavių šeimomis pasitraukė į Vokietiją. Beti su mama 1962 repatrijavo į Vokietiją. Edita mirė, kitos seserys gyvos, sūnus Valteris Michaelis (g. 1927 IX 29) su šeima gyvena Žemaičių Naumiestyje. Sakutis 1939 dukart nacistų suimtas (nes viešai nepritarė Klaipėdos krašto užgrobimui, demonstratyviai neparodė pagarbos Šilutėje žygiuojantiems rudmarškiniams), po trumpo kalinimo paleistas. Vokiečiams pralaimint karą parašė Adolfui Hitleriui laišką, kuriame jam patarė susitarti su Vakarais ir bendromis jėgomis nugalėti komunizmą, nes pastarasis užvaldysiąs visą Europą. Už tai buvo uždarytas į beprotnamį (ar kalėjimą) Rytprūsiuose; po kelių mėnesių paleistas prigrasinus, kad kitąsyk už panašius dalykus atsidursiąs Buchenvalde. Po Antrojo pasaulinio karo trūkstant kunigų Sakutis tapo juridiškai neįteisintos Pašyšių parapijos sakytoju. Sovietų okupacijos metu buvo įskųstas dėl laiško A. Hitleriui. Saugumiečiai, radę laiško nuorašą, Sakutį nuteisė 10 metų kalėti už tėvynės išdavimą, ar antitarybinę propagandą ir išvežė į Vorkutos lagerius.

Stasys Mėlinauskas