Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Beržas“

lietuvių jaunimo draugija, įkurta 1912 IX 27 Plikiuose (Klaipėdos apskrityje).

„Béržas“, lietuvių jaunimo draugija, įkurta 1912 IX 27 Plikiuose (Klaipėdos apskrityje). Pirmasis valdybos pirmininkas Mikas Plenis, raštvedys Jonas Bertulaitis, nariai A. Steigys, M. Kuršaitė. Steigiant Beržą Anė Jankuvienė-Puknaitė iš Klaipėdos atvežė daug lietuviškų knygelių. Pirmojo pasaulinio karo metais draugijos veikla buvo nutrūkusi, 1920 atnaujinta; Beržas veikė iki 1939. Draugija puoselėjo lietuvių kalbą, pagarbą lietuviškai kilmei, dalyvavo krašto lietuvių kultūriniame gyvenime. Rengė paskaitas, literatūros vakarus, mokė lietuviškų šokių ir žaidimų, kasmet iškylaudavo – važiuodavo dviračiais į Palangą. 1926 įsteigtas choras dalyvaudavo draugijos rengiamose šventėse, kartu su vaidintojų grupe lankydavosi Doviluose, Kretingalėje ir kitur. 1928 draugijos choras dalyvavo dainų šventėje Šilutėje, 1933 – Mažosios Lietuvos lietuvių šventėje Klaipėdoje, Joninių šventėje Juodkrantėje. Švenčiant Beržo 20-metį (1933 pradžioje) draugija įsigijo vėliavą, kalbas sakė Adomas Brakas, Jonas Vanagaitis ir kiti svečiai. 1937 minint draugijos 25-metį, M. Pleniui suteiktas garbės nario vardas. Minint sukaktį bažnyčioje surengtos pamaldos, giedojo Vaidilutės choras iš Klaipėdos (apylinkės lietuvininkų pageidavimu). Minėjimo metu aplankytas 25-mẽtis beržas.

Vilius Ašmys

Jurgis Reisgys