Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Aidai“

1944 Vokietijoje įkurtas mėnesinis kultūros žurnalas.

„Aidai“, nuo 1944 išeivių leidžiamas mėnesinis kultūros žurnalas. Iš pradžių buvo informacinis leidinys, ėjo Münchene, nuo 1948 Augsburge, nuo 1949 Brooklyne (JAV). 1948 rugsėjo mėnesio nr. 18 skirtas Mažajai Lietuvai, redaktorius Adolfas Šapoka, straipsnių autoriai: Jonas Balys, Vaclovas Biržiška, Jurgis Gimbutas, Zenonas Ivinskis, J. Kantrimas, V. Maziūnas, Normantas, J. Puzinas, Jonas Pauperas, J. Povilaitis, Erdmonas Simonaitis, A. Šapoka ir Vl. Viliamas. 1964 nr. 3 buvo skirtas Kristijono Donelaičio 250‑osioms gimimo metinėms. Apie poeto kūrybą, prūsų ir lietuvių tuometinį gyvenimą rašė J. Brazaitis, Aleksas Vaškelis, J. Tininis, Alf. Šešplaukis, P. Reklaitis. Per keturis dešimtmečius išeivijoje ėjusiame žurnale skelbti Martyno Brako, J. Stikloriaus ir kitų straipsniai apie Mažąją Lietuvą.

MLFA

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: „Aidų“ 1948, nr. 18, skirtų Mažajai Lietuvai, viršelis