Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Pranas Mikūnas

Mikalavičius, XX–XXI a. ekonomistas, visuomenės veikėjas.

Miknas Vytautas Pranas, Mikalãvičius 1922 I 5Pilviškiuose (Vilkaviškio aps.) 2007 VII 20Čikagoje, ekonomistas, visuomenės veikėjas. Vydūno draugijos garbės narys (1988). Iki 1943 studijavo Vilniaus universitete, vėliau pasitraukė į Vokietiją. Iki 1949 studijavo ekonomiką Alberto Ludwigo universitete Freiburge. 1949 atvyko į JAV. 1958–1986 dirbo Čikagoje projektuotoju Kanalizacijos administracijoje (Metropolitan Sanitary District). Nuo 1932 aktyviai dalyvavo skautų veikloje. 1953–1956 korporacijos Vytis centro valdybos, 1962–1964 Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijos pirmininkas, 1952–1954 Čikagos Akademinio Skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo šalpos fondo valdybos reikalų vedėjas, 1966–2002 antrasis valdybos pirmininkas. Fondas nemažą dėmesį skiria Vydūno atminimui: rengia minėjimus, parodas, leidžia knygas, skelbia straipsnius savo leidiniuose bei kitoje spaudoje, kaupia vydūnistiką, ja dalijasi su Lietuvos vydūnistais, remia Lietuvoje veikiančią Vydūno draugiją. Fondas išleido Vydūno veikalo Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen [Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykių] 2 leidimą (1982), Mikūno parengtos Vydūno knygos Laiškai skautams (1978) ir Mano tėvynė (1993 Čikaga, 1999 Kaunas) bei J. Jakšto Nepriklausomos Lietuvos istorija (1992), Vydūno fondui 40 metų (1993). 1962–1964 biuletenio Ad meliorem. 1990–1994 žurnalo Mūsų Vytis redaktorius, Skautų aido, Draugo, Lietuvių enciklopedijos bendradarbis. Apdovanotas Ldk Gedimino 5 laipsnio ordinu (2002), Lietuvos skautų sąjungos ordinais: Už nuopelnus (1948), Lelijos (1968), Padėkos (1971), Geležinio vilko (1984).

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Vytautas Pranas Mikūnas, 2002