Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Šviesa“, 2

sambūris, kurį po Antrojo pasaulinio karo Vokietijos pabėgėlių stovyklose įkūrė lietuvių akademinis jaunimas.

„Šviesà“, 2, sambūris, kurį po Antrojo pasaulinio karo Vokietijos pabėgėlių stovyklose įkūrė lietuvių akademinis jaunimas. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1946 III 13 Tübingene. Pagrindinis tikslas – kovoti dėl Lietuvos išlaisvinimo, ugdyti tautiškai susipratusius lietuvius. Viena svarbiausių ideologinių nuostatų – kiekviena tauta turi laisvai tvarkytis savo nepriklausomoje valstybėje. Į sambūrį įsitraukė apie 300 studentų, mokytojų, dėstytojų. Šviesa organizavo pabėgėlių stovyklose paskaitas, svarbių Lietuvai datų minėjimus, leido žurnalą Šviesa. Buvo užmezgę ryšius su Vakarų Europos jaunimo sąjūdžiu Juventus, kuris kėlė vieningos Europos sukūrimo idėją. Nustojo veikti aktyviausiems nariams išvykus į kitas šalis. Vadovavo M. Jasaitis, D. Bartkevičiūtė, J. Valaitis ir kiti, garbės nariu buvo išrinktas Vydūnas.

L: Liekis A. Lietuvis Amerikoje, t. 3. V., 2005.