Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rūta Leonova-Daujotaitė

mokytoja, Karaliaučiaus krašto lietuvių veikėja.

Leonova-Daujotaitė Rūta 1940 IV 2Piktupėnuose ( Pagėgių aps.), mokytoja, Karaliaučiaus krašto lietuvių veikėja. Baigė Vilniaus universitetą, mokytojavo Žemaitijoje, ištekėjusi už sovietų karininko gyveno įvairiose Rusijos vietose, Kazachstane. Apsistojo Karaliaučiuje. Ten su kitais steigė lituanistines klases, mokė lietuvių kilmės moksleivius ir jaunimą lietuvių kalbos, rengia jiems ekskursijas į Vilnių, kitas Lietuvos vietoves. Nuo 1992 aktyvi Karaliaučiaus miesto L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos narė, nuo 2001 – pirmininkė. Padėjo surengti Mažosios Lietuvos enciklopedijos I tomo paskirstymą Karaliaučiuje (2001 III 24), Martyno Liudviko Rėzos 225-ųjų metinių minėjimą. Nuolat bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Karaliaučiuje, Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje, kitomis lietuvių organizacijomis. Rašo eilėraščius, noveles, publicistikos straipsnius, dvelkiančius tėvynės ilgesiu ir meile tėvų žemei. Leonovos-Daujotaitės kūryba spausdinta lietuviškoje periodikoje, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR vyriausybės išleistame almanache Balsai iš toli, 2001.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Rūta Leonova-Daujotaitė, 2001