Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reincholdas Moras

evangelikų kunigas.

Mòras Reincholdas 1958 VII 4Karklininkuose (Klaipėdos r.), evangelikų kunigas. Kunigo diakono Kurto Moro sūnus. 1980–1984 mokėsi Rygos evangelikų liuteronų bažnytinėje seminarijoje. 1981 VI 14 Klaipėdoje įvestas ir palaimintas diakono tarnystei Švėkšnos parapijai, 1982 I 13 – kunigo diakono tarnystei. 1983 aptarnavo dar ir Šilutės, Lauksargių parapijas 1983 X 31–1993 V 21 tarnavo Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčioje: Biržų krašto parapijos kunigu, atliko Konsistorijos pirmininko pareigas. Mirus tėvui 1993 grįžo į Klaipėdą, atkūrė Kretingalės evangelikų liuteronų parapiją. 1997 ordinuotas kunigu. 1993 kooptuotas, 1995 ir 2000 išrinktas Sinoduose į Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos narius. Kunigauja Klaipėdos, Švėkšnos, Būtingės parapijose. Tikybą dėsto Šventosios mokykloje, dirba su problemų turinčiais vaikais ir jaunimu, rengia kapinių tvarkymo talkas, kartu su Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ ir krašto vokiečių bendrijomis kapų šventes Bitėnuose, Karklininkuose bei kitur. Stiprina Bažnyčios vidaus misijos, evangelizacijos darbą, prisidėjo tobulinant Bažnyčios Statutą. Diakoninės tarnybos Sandora tarybos narys, Lietuvos Evangelikų Bažnyčios muzikos sandraugos narys.

Vytautas Kaltenis

Algirdas Žemaitaitis

Kostas Kaukas

Iliustracija: Vietos jaunimas po Tauragės parapijos konfirmacijos pamaldų: stovi trečias – Reincholdas Moras, ketvirta – jo žmona Irma Kaušaitė Morienė, 1982 / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Kunigas Mindaugas Kairys, kunigas Reincholdas Moras, kunigas Darius Petkūnas Bitėnų-Rambyno kapų šventėje, 2003

Iliustracija: Reincholdas Moras (ketvirtas), įvestas į diakonus, su tėvu kunigu Kurtu Moru, motina Lydija Moriene ir seserimi Rūta Moraite, 1982 / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Kunigas Reincholdas Moras Švėkšnos bažnyčioje su parapijiečiais: iš dešinės pirma – parapijos tarybos pirmininkė Vanda Riterienė, 2002 / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Grupė klaipėdiškių: sėdi pirmas – Fricas Moras (kunigo A. Moro dėdė Vokietijoje), kraštiniai – seneliai Johanas ir Trudė Morai, apie 1956 / Iš Reincholdo Moro albumo.

Iliustracija: Lydija Kuodytė-Morienė, 2004

Iliustracija: Kunigas Reincholdas Moras Karklininkų (Karklės) kapų šventėje, 2000