Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prūsų kalbos ypatybės

prūsų kalbos fonetinės ir leksinės ypatybės.

prsų kalbõs ypatýbės. Ši kalba pagal tam tikrus požymius laikoma labai artima tiems senųjų vakarinių baltų dialektams, kuriems priklausė jotvingių ir galbūt senųjų kuršių kalbos. Šios ir prūsų kalba skyrėsi nuo rytinių baltų, lietuvių ir latvių, žiemgalių ir sėlių kalbos dvibalsio ei neišvirtimu į ie (plg. prūsų Deiwas, jotvingių Leipalingis, kuršių latvių Leitislietuvis), sveiku n mišriuosiuose dvigarsiuose bei iš jų kilusiose galūnėse (prūsų īnsanįsą, kuršių SansugaleŽąsūgala su vokiečių s- + balsis = z), priesaga -ing- bei tam tikrais savais žodžiais (prūsų ragingiselnias, Stabingen, jotvingių Stabingis, kuršių Kretinga, prūsų kirsnanjuoda, jotvingių Kirsna, prūsų gaylisbaltas, jotvingių Gailinto ežeras). 2 savybės bendros šioms kalboms ir latvių kalbai, bet skiria jas nuo lietuvių kalbos: s, z vietoj lietuvių š, ž (prūsų assis, latvių assašis, prūsų semmē, latvių zemežemė, prūsų as, assaran su ssz, latvių ezersežeras, jotvingių Veisiejis, as, azarasežeras apie Musteiką Varėnos rajone, kuršių TelseTelšiai, SardeŽardė) ir galbūt priešingas priegaidžių tarimas (tvirtapradė vietoj tvirtagalės – prūsų āntran, latvių ùotruañtrą, tvirtagalė vietoj tvirtapradės – prūsų kaūlins, latvių kaũluskáulus). Prūsų ir latvių kalbas vienija ir junginio sj + balsis išvirtimas į š + balsis (prūsų schuwikisbatsiuvys, latvių šuvējs). Garsas ž (jis turėjo atsirasti iš junginio zj + balsis) prūsų kalbos paminkluose nepaliudytas, galbūt kalba jo vengė (ko gero, prūsų š ir ž panėšėjo į lenkų ś, ź – plg. rašybos svyravimus s/sch). Skirtingai nuo rytinių baltų kalbų, kai kuriose prūsų tarmėse dar buvo išlikę archajinių junginių dl, tl (prūsų addleeglė, plg. lenkų jodła, prūs. tlākukulia, plg. telkti), bet jau pasirodo ir kl (clokislokys, Klochoten). Nežiūrint fonetinių bendrybių, su ja prūsai beveik neturi jokių išimtinių leksinių sutapimų, išskyrus žodžius nabis (latvių nababamba), warrin (latvių varajėga), salme (latvių salmišiaudai). Pastarasis žodis būdingas ir slavų kalboms (lenkų słoma). Nemaža šaknų yra išimtinai prūsų ir slavų indoeuropiečių paveldas (plg. assanijesień, insuwisjęzyk, geitsżyto). Tai leido V. Mažiuliui padaryti išvadą, kad vakarų baltų dialektai formavosi tame pačiame periferiniame baltų-slavų prokalbės areale, kuriame formavosi ir būsimieji slavų dialektai. V. Martynovas (Minskas) pastebėjo, kad prūsų kalba iš dalies patyrė ir italizaciją, kurią patyrė būsimieji slavų dialektai prieš išvirsdami į praslavų dialektus, bet kurios nepatyrė rytinių baltų kalbos (plg. prūsų lauxnosžvaigždės, rusų лунаmėnulis, lenkų łunapašvaistė ir lotynų lūna – paprastas skolinys būtų davęs lenkų łyna, prūsų maldaijauni, lenkų młody ir lotynų mollis < *moldvis, prūsų skaitanskydas, senoji lenkų szczyt ir lotynų scūtum, prūsų postyganykla, lenk. paść ir lotynų pāsco, pāstōr, prūsų swintiankiaulė, lenkų świnia ir lotynų svīnuskiauliškas). Bendru vakarų baltų – praslavų kontaktu su italikais galima paaiškinti ir tai, kad prūsų ir slavų kalbose išliko indoeuropiečių įvardžio mes šaknys *nō, *vō (plg. prūsų noūsonmūsų su ū pagal 2 asmenį ioūson ir lenkų nas greta lotynų nōs, prūsų wansjus ir lenkų was greta lotynų vōs). Vienodai pagal italikų modelį sudaryti prūsų ir slavų 1–3 asmenų savybiniai įvardžiai (plg. prūsų mais < *majasmano, lenkų mój greta lotynų Meus < mejos). Vytautas Mažiulis teigia, kad jei šaknis yra paliudyta rytinių baltų (lietuvių, latvių) ir slavų kalbose, ji turėjo egzistuoti ir prūsų kalboje. Nėra pagrįsta nuomonė, neva prūsų kalboje išlikęs ilgasis baltų ā. Šis balsis, atitinkantis latvių ā, lietuvių o, paliudytas tik sembiškuose katekizmuose (brāti III – brolis, lietuvių broterėlis, latvių brālis). Elbingo žodynėlyje vietoj jo yra ilgasis o (brote). Net pačioje Semboje vokiečiai užrašydavo vietovardžius su ilguoju o, bet ne su ā: Klochoten 1258, Wobsdis, Wosispile 1331. Tas pats vyko ir vėlesniais laikais: Notkaimen 1441, Seppothenn 1494. Matyt, nepaisant klaidinančios pratarmės, katekizmų kalba atspindi ne prūsų, bet į Sembą perkeltųjų jotvingių (sūduvių) šnektas. Prūsų kalboje buvo tik 1 (siauresnis ar platesnis) ilgasis ō, atitinkantis lietuvių uo <, o < (įskaitant ir moteriškos giminės vardininko galūnę lietuvių -a<* ā, plg. prūsų Glossisgluosnis, clokislokys, yloyla). Tokį prūsų kalbos vokalizmą, jo raidą ir santykius su atitinkama raida lietuvių ir latvių kalbose aprašo Jono Kazlausko–Vytauto Mažiulio hipotezė (plg. Mažiulis V. Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai. V., 1970, § 12–14). Kitoms katekizmų kalbos savybėms priklauso ū ilgųjų ā, ō vietoje po lūpinių ir gomurinių priebalsių (mūtinąmotiną), ilgojo ē susiaurėjimas ī II ir III katekizmų šnektose (sīdonssėdęs) bei atitinkama pirminių ī, ū diftongizacija eī, oū (geīwansgyvus, soūnssūnus). Prūsų kalbos gramatinė savybė – bevardės giminės kategorija bei 4 linksniai. Prūsų kalboje išliko indoeuropiečių bevardei giminei būdingas vardininko formos sutapimas su vienaskaitos galininku (prūsų assaran, plg. lenkų jezioro, prūsų dalptankaltas, lenkų dłuto), tačiau bevardė giminė nesusiformavo iki galo ir liko su defektuotomis paradigmomis – jos indoeuropietiškos daugiskaitos modeliai tebėra kuopinės reikšmės daiktavardžiai (pvz., žodis warto E 210 – durys su ilguoju ō gale = lietuvių o, -a turi aiškią vienaskaitos formą III Katekizmo tekste: wartin). Matyt, daugiskaitos vardininkui čia buvo pavartota buvusi baltų kuopinės reikšmės forma su galūne -ai (*wartai kaip lietuvių kalboje), tapusi ir vyriškos giminės daugiskaitos forma, todėl ir galininku ėjo vyriškos giminės galininko forma (*wartans). Panašiai: alumidus, arwitkra, bet be formanto -n. Būdingiausia prūsų kalbos savybė (dažnai lyginama net su hetitų kalba) – a-kamieno daiktavardžių vienaskaitos kilmininko galūnė -as: WilkaskaymenVilko kaimas, silkasdrimb(is)šilko apdangalas , buttastawsnamų (buto) tėvas, DeiwasDievo. V. Mažiulio nuomone, prūsiška 4 linksnių sistema, yra ne naujovė, bet bendraindoeuropietiškas archaizmas. Šis aiškinimas priklauso ir nuo to, kaip suprantama pačių indoeuropiečių kalbų raida (plg. minėtą V. Mažiulio veikalą). Būdvardžių linksniavimas skiriasi nuo daiktavardžių linksniavimo tuo, kad vienaskaitos naudininkas gauna priesagą (katekizmuose) -smu < *-smō (wargasmublogam), bet įvardžiai pasižymi specifinėmis fleksijomis vienaskaitos kilmininko -se (stesseto), daugiskaitos kilmininko bei naudininko -eison, -eimans (stēison, stēimans) su ei, atitinkančiu lietuvių ie (tiems). Prūsų kalbos tematinis veiksmažodis skiriasi nuo rytinių baltų veiksmažodžio asmens galūnių niveliacija pagal vienaskaitos 3-iąjį asmenį, bet ši savybė paliudyta tik jotvingiškuose katekizmuose. Archaizmu laikytinos imperatyvo formos 2-ojo asmens vienaskaitoje Gerbaiskalbėk!, daugiskaitoje Gerbaitikalbėkite!, lyginamos su indoeuropiečių optatyvo oi- priesagos formomis. 3-ojo asmens optatyvo forma baigiasi priesaga -ei (seisei, bouseitebūnie!), bet konjunktyvas pasižymi priesaga -lai (dgs. -li-) prie infinityvo kamieno (boūlaibūtų, eilaeitų). Autoriaus nuomone forma su galūne -ts yra atpasakojamosios nuosakos forma (astitsesą, limatzlaužęs). Infinityvas pasižymi galūnių variantais -t (= lietuvių -ti), -tun (= lietuvių siekinys -), -twei. Paliudyti tik 5 kiekiniai ir visi kelintiniai pirmosios dešimties skaitvardžiai, t. p. žodis tūsimtonstūkstančius. 1–10 maždaug atitinka rytinių baltų skaitvardžius, išskyrus tīrtstrečias, tirtitrečia, uschtsšeštas. Prūsų kalba smarkiai skiriasi nuo rytinių baltų kalbų ir kai kuriais prielinksniais, prieveiksmiais bei priešdėliais (essenuo, apie, noant, kirschavirš, pagārgreta, pirsdaupriešais, sirsdautarp, surgiaplink, apie, unsaiaukštyn, au- – nuo-’, ir kiti. – čia pastebimos paralelės su slavų kalbomis, plg. no ir na, au- ir u-). Jei tarp pasaulio kalbų ieškotume artimiausios slavų prokalbei (iki iranizacijos, po kurios galutinai susiformavo slavų kalbos su jų graikiškai-sanskritišku veiksmažodžiu), tokia galėtume laikyti prūsų kalbą. Tai aiškintina tuo, kad baltų-slavų prokalbės periferinių dialektų slaviškieji ir iš dalies prūsiškieji komponentai patyrė italizaciją apie XII a. prieš Kristų, o nuo centrinių baltų-slavų prokalbės (būsimųjų rytinių baltų) dialektų atsiskyrė apie V a. prieš Kristų, t. y. tūkstantmečiu anksčiau nei suskilo rytų baltų prokalbė. Praslavų iranizacija, t. y. virtimas istorinėmis slavų kalbomis, prasideda tik V a. prieš Kristų.

L: Pierson W. Litauische Aequivalente für altpreußische Wörter // Altpreußische Monatsschrift. N.F. VII Bd. Königsberg, 1870.

Letas Palmaitis

Iliustracija: Jurgio Gerulio knygos „Die altpreußischen Ortsnamen“ antraštinis lapas, 1922 / Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Iliustracija: Janio Endzelyno knygos „Altpreussische grammatik“ antraštinis lapas, 1944 / Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Iliustracija: Williamo R. Schmalstiego knygos „An old Prussian grammar...“ antraštinis lapas, 1974 / Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Iliustracija: V. N. Toporovo „Prūsų kalbos žodyno“ (rusų kalba), I t. antraštinis lapas, 1975 / Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Iliustracija: Audronės Kaukienės knygos „Prūsų kalba“ viršelis, 2000

Iliustracija: Audronės Kaukienės knygos „Prūsų kalbos tyrinėjimai“ viršelis, 2004