Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Klimaitis

XX a. Lietuvos visuomenės ir karo veikėjas, pedagogas, žurnalistas.

Klimáitis Pranas (1883 I 8Papartynuose (Šakių aps.) 1940 II 1Vilniuje, Lietuvos visuomenės ir karo veikėjas, pedagogas, žurnalistas. 1903 baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1904–1905 dirbo dienraščio Vilniaus žinios redakcijoje, 1906–1907 redagavo laikraštį Lietuvis. Bendradarbiavo laikraščiuose „Lietuvos ūkininkas“, Viltis, Santara, Laisvės karininkas. 1905 pabaigoje buvoDidžiojo Vilniaus seimo Organizacinio komiteto ir seimo viena sekretorių. 1905 su kitais įsteigė Lietuvių mokytojų sąjungą. Nuo 1906 mokytojavo. Vėliau, įgijęs matininko kvalifikaciją, dirbo Kauno žemės tvarkymo komisijoje. 1916 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1916 baigė karo mokyklą Maskvoje. 1917 dalyvavo Rusijos lietuvių seime Petrograde. Rusijos kariuomenėje organizavo lietuvių karinius dalinius. Bolševikų suimtas, 1918 kalintas. 1918 Sibire mobilizuotas į A. Kolčiako armiją; nuo 1919 atskirojo Vytauto Didžiojo lietuvių bataliono kuopos vadas. 1919 pateko į Sovietų Rusijos kariuomenės nelaisvę, kalintas. 1920 grįžo į Lietuvą, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose. 1922–1925 tarnavo Generalinio štabo žvalgybos skyriuje, 1922–1925 Lietuvos šaulių sąjungos vadas; majoras (1925). Kaip savanoris ir Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas 1923 sausį dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime, buvo sukilimo vyriausiojo vado Jono Budrio pavaduotojas. Išėjęs į atsargą vertėsi žurnalistika. Savo rašinius spausdino leidiniuose Trimitas, Tautos valia, Kardas, Karys, Klaipėdos krašto lietuviškuose laikraščiuose. Parengė ir 1912 išleido pradžios mokykloms skirtą Lietuvos istoriją (6 leidimai; 3–6 leidimai 1919–1922 išleisti pavadinimu Prano Lietuvos istorija). Parašė knygas Trumpa mūsų kalbos gramatika (1922), Kova dėl pajūrio (1935), brošiūras Lietuvos spauda (1933), Publicistika (1933). Redagavo leidinį Kražių skerdynės. Kai kuriuos kūrinius pasirašė Prano slapyvardžiu.

Vytas Urbonas