Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Philippas Melanchthonas

Philippas Švarcerdas, XVI a. humanistas, Reformacijos teologas.

Melánchthonas Philippas, Švarcerdas 1497 II 16Brettene 1560 IV 19Wittenberge), humanistas, Reformacijos teologas. Artimiausias Martyno Liuterio bendradarbis. Kilęs iš amatininko šeimos. 1509 įstojo į Heidelbergo universitetą, kur gavo bakalauro, o 1512 Tübingeno universitete magistro laipsnį. J. Reuchlino siūlymu pakviestas dirbti graikų kalbos profesoriumi į Wittenbergo universitetą. Įžanginę paskaitą apie mokymo reformą 1518 VIII 29 skaitė Wittenbergo bažnyčioje. Ten susipažino su M. Liuteriu ir aktyviai jam talkino. 1527 parašė parapijų vizitacijos instrukciją (vok. Unterricht der Visitatoren) ir pats dalyvavo ją vykdant. Pagal ją aktyviai stebėtos vokiškos provincijos. Šios vizitacijų instrukcijos pavyzdžiu nurodymus sudarė Prūsijos kunigaikštystės Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupai. Melanchtonas parengė Mokyklų santvarką ir Universiteto statutą. Pas Melanchthoną mokėsi Stanislovas Rapolionis ir Abraomas Kulvietis. 1530 Melanchtonas dalyvavo Augsburgo seime ir surašė evangelikų liuteronų konfesijos raštą Augsburgische Konfession [Augsburgiškas išpažinimas] ir Apologie der Augsburgischen Konfession, 1530–1531 [Augsburgiško išpažinimo apologija]. Po M. Liuterio mirties (1546) vadovavo reformaciniam judėjimui.

Ingė Lukšaitė

Iliustracija: Philippas Melanchtonas, 1925 / Iš žurnalo „Svečias“ 1997, Nr. 1