Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pasipriešinimas naciams

pavienių asmenų ar mažų grupelių pogrindinė veikla.

pasiprešinimas nãciams. Per visą nacių režimo laikotarpį (1933–1945) prieš A. Hitlerio valdžią nekilo visuotinis pasipriešinimas naciams ar sukilimas, tik pavieniai asmenys ar mažos grupelės išreikšdavo nepasitenkinimą Trečiojo Reicho viešpatavimu. Tai nulėmė po Pirmojo pasaulinio karo įsigalėjęs ekonominio ir politinio gyvenimo nuosmukis, tikėjimas nacių pažadais įvesti tvarką ir pakelti krašto ūkį. Po 1933 III 5 rinkimų Karaliaučiuje (naciai surinko 54% balsų) iš visų organizacijų, pareigybių ir kita pradėti šalinti kitaminčiai. Tai paskatino gyventojų pogrindinę veiklą. Karaliaučiaus universiteto teologai (M. Nothas, J. Schnieeindas ir kiti), Išpažįstančiųjų Bažnyčios (vok. Bekennende Kirche) nariai (kunigas H. Linckas, G. Börschas, H. Guddas) telkė pogrindines bendraminčių grupes. Režimui priešinosi ir Karaliaučiaus vienuolės bei Raudonojo kryžiaus seserys. Nemaža grupelė pasipriešinimo naciams narių spietėsi apie Karaliaučiaus burmistrą F. Goerdelerį. Pogrindyje vyko pamaldos, skaityta poezija, kurtos eilės. G. Lascheitis, išvykęs į Švediją, įsteigė pasipriešinimo naciams grupeles Stokholme, Anglijoje, Olandijoje ketino leisti antinacinį laikraštį. Daugelis pasipriešinusių naciams buvo nuteisti ar išvežti į koncentracijos stovyklas bei lagerius. Lietuvininkas Hansas Gedaitis (1919–1943) iš Svencelės 1939 kovo mėn. naciams užėmus Klaipėdos kraštą tardytas ir kankintas Priekulėje, nes Lietuvos valdymo metais buvo „Santaros“ grupės vadas, laikė lietuvišką knygynėlį, priešinosi vietos nacių aktyvistams. Naciams jį bandant vėl suimti nušovė policininką, antrą sužeidė. Nuo tada ilgai gaudytas pasitelkus kariuomenę, buvo išduotas, susektas ir nušautas. Kurtas Vėlius kaip lietuviškos veiklos aktyvistas kalintas Kintuose.

Dar skaitykite lietuvininkai nacių koncentracijos stovyklose.

L: Tilitzki Ch. Alltag in Ostpreußen 1940–1945. Würzburg; Linck H. Der Kirchenkampf in Ostpreußen. 1933 bis 1945. München, 1968; Matull W., Sommerfeldt M. Der Anteil der ostpreußischen Arbeiterbewegung am Widerstand gegen den Nationalsozialismus // Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg/Pr. XVII (1967), S. 164–178; Königsberger Bürgerbrief. 2000. Nr. 55.

MLEA

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Kurtas Vėlius santariečio uniforma, 1938 / Iš Vytauto Gocento rinkinio

Iliustracija: Hanso Gedaičio ir jo tėvų kapai Svencelėje, 1995