Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußenhilfe, 2

Vokietijos imperijos ir jos įpėdinių politinė bei ekonominė strategija, XIX a. pab.–XX a. pradžioje.

Ostpreußenhilfe, 2, Vokietijos imperijos ir jos įpėdinių politinė bei ekonominė strategija siekiant skatinti Rytprūsių plėtrą, mažinti provincijos ekonominį atsilikimą nuo turtingesnių Vakarų Vokietijos regionų. Tam 1891–1908 veikė valstybinė Rytprūsių programa (vok. Ostpreußenprogramm), atnaujinta po Pirmojo pasaulinio karo. Nuo 1926 veikė Skubių veiksmų programa (vok. Sofortprogramm), kuri rūpinosi kreditais Rytprūsių žemės ūkiui bei amatams, lengvatiniais kreditais ūkininkams. Nuo 1927 plėtota Pasienio pagalba (vok. Grenzhilfe), apėmusi ir Rytprūsius. Nuo 1928 veikė Rytprūsių gelbėjimo programa (vok. Ostpreußenhilfe), numačiusi lėšų šaltinius lengvatiniams kreditams, vokiečių ūkininkų šalpai. 1929 V 18 priimtas specialus Ostpreußenhilfe įstatymas, įteisinęs visapusišką paramą Rytprūsiams. Tuo rūpinosi specialus valstybės komisaras. Ostpreußenhilfe dar stiprinta nacių laikais. Ji (kaip bendresnės Osthilfe strategijos dalis) skatino krašto germanizaciją, tolesnę jo kolonizaciją, tautinių mažumų slopinimą bei asimiliaciją.

L: Hertz-Eichenrode D. Politik und Landwirtschaft in Ostpreußen 1919–1930. Köln, Opladen, 1969.