Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Naujos žinios, parneszanczios daug wisokiu Naujynu“

1889–1890 Ragainėje ėjęs lietuviškas savaitraštis.

„Naũjos žnios, paneszanczios daũg wisókiu Naujýnu“, 1889 XII 11–1890 III 26 Ragainėje ėjęs savaitinis lietuviškas laikraštis. Redagavo ir spausdino Kristupas Voska. Skirtas Lietuvių rinkimo partijos reikalams. 1889 išėjo 2 numeriai, 1890 – 13 ir sustojo dėl skaitytojų stokos. Laikraštis prieš save buvo sukėlęs visus vokietininkus ir daug kunigų.

LE