Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Pareigis

XX–XXI a. chorvedys, visuomenės veikėjas.

Paregis Mikas 1918 IV 6Gelžiniuose (Klaipėdos aps.), chorvedys, visuomenės veikėjas. Baigęs Gelžinių pradinę mokyklą mokslus tęsė spartesniojoje mokykloje Klaipėdoje. 1934–1939 tarnavo Žemės banke Klaipėdoje. Buvo „Jaunųjų Sandoros“ draugijos valdybos narys, giedojo draugijos chore ir grojo orkestre. Gyvendamas Klaipėdoje, Karklininkų bažnytkaimyje įsteigė Jaunųjų Sandoros chorą ir jam dirigavo. Naciams užėmus Klaipėdą, ištremtas į Vokietijos gilumą. 1948 atvyko į Australiją ir apsigyveno Adelaidėje, kur ėjo įvairias pareigas įsisteigusioje Lietuvių bendruomenėje. Subūrė nedidelį lietuvių vyrų chorą. Adelaidėje 1994 vykusių XVIII Australijos lietuvių dienų vienas rengėjų.

Jurgis Reisgys