Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Irena Siliūtė-Malakūnienė

mokytoja, poetė, XX a. išeivijos kultūros ir visuomenės veikėja.

Silitė-Malaknienė Marija Irena 1911 XII 11Sugintuose (Žemaičių Naumiesčio vls.) 2000 IV 4Maunt Masedone (Viktorijos valstija, Australija), pedagogė, poetė, XX a. išeivijos kultūros ir visuomenės veikėja. Per Pirmąjį pasaulinį karą rusai ištrėmė M. Siliūtės-Malakūnienės tėvą į Tomsko guberniją. Globojama giminių 1935 baigė Tauragės mokytojų seminariją. Dar besimokydama parašė eilėraščių, korespondencijų, feljetonų, slapyvardžiu Marsilius publikuotų žurnale Naujoji vaidilutė, su mokytoju Kipru Petrausku sukūrė operetę; ji buvo pastatyta seminarijoje. Mokytojavo Vilkyčiuose, Grobštuose, Dirvupiuose, Žemaičių Naumiesčio progimnazijoje, Priekulės lietuvių privačioje mokykloje. Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą grįžo mokytojauti į Žemaičių Naumiestį. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 išvyko į Australiją. Dalyvavo išeivijos veikloje, rašė. Kūrybą skelbė Australijos lietuvių laikraščiuose Mūsų pastogė, Tėviškės aidai, Tėvynės židinys, Poezijos ir prozos lakštai, JAV lietuvių savaitraštyje Dirva ir kitur. Eilėraščiai įtraukti į poezijos rinkinius Terra Australis (1972), Po Pietų kryžiumi (1990).

Algirdas Žemaitaitis