Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Louis Nast

Luisas Nastas, XIX a. pabaigos lietuvių liaudies dainų, melodijų tyrinėtojas.

Nast Louis (Luisas Nãstas), XIX a. pabaigos lietuvių liaudies dainų, melodijų tyrinėtojas. Naudodamasis Christiano Bartscho Dainų balsais (t. I, 1886, t. II, 1889), prancūzų kompozitoriaus Alberto Burgo-Diukudrė straipsniais apie lietuvių liaudies dainas 1878 žurnale Melusine, Martyno Liudviko Rėzos Dainomis, Nastas parašė veikalą Die Volkslieder der Litauer inhaltlich und musikalisch, 1893 [Lietuvių liaudies dainų turinys ir muzika]. Jame aptarė liaudies dainininkus, lietuvių liaudies dainų turinį. Lietuviai jam – gal dainingiausia tauta, nes niekur kitur nesą tokio dainų lobyno. Nastas teigė, kad dainose atsispindi žmonių gyvenimas, seniausia muzika. Aptarė teksto ir melodijos santykį, lietuviškų melodijų ryšius su kitų tautų melodijomis, dainavimo ir muzikos instrumentų sąveiką.

L: Lietuvių tautosakos apybraiža. V., 1963; Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. V., 1969.

Ambraziejus Jonynas