Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos laisvės komitetas

lietuvių išeivių politinės kovos už Lietuvos išlaisvinimą ir jos žmonių teises organizacija.

Lietuvõs láisvės komitètas, lietuvių išeivių politinės kovos už Lietuvos išlaisvinimą ir jos žmonių teises organizacija. 1952 gruodį išaugo iš 1951 V 24 Niujorke sudarytos Patariamosios lietuvių grupės. Lietuvos laisvės komitetą rėmė Laisvosios Europos komitetas, jis bendradarbiavo su kitų sovietų pavergtų Europos valstybių laisvės kovos tautinėmis organizacijomis, siekė bendromis pastangomis artinti išlaisvinimą, stiprinti viltį, demokratinę dvasią, moralinį atsparumą prieš okupantus. Pirmuosius Lietuvos laisvės komiteto narius iš lietuvių politinių ar rezistencinių organizacijų nedeleguotų atstovų parinko Lietuvos atstovas Vašingtone. Pirmininkavo V. Sidzikauskas. Mažosios Lietuvos išeiviams atstovavo dr. A. Trimakas (sekretorius) ir Martynas Brakas (iždininkas). Pastarieji įėjo į Lietuvos laisvės komiteto prezidiumą, renkamą vieneriems metams. Lietuvos laisvės komitetas stebėjo ir studijavo Lietuvos gyvenimą, dalyvavo Pavergtųjų Jungtinių Tautų parengiamuosiuose ir kituose darbuose (per Lietuvos delegaciją). Dalyvavo leidžiant Baltic Review, Revista Baltika ir lietuviškus žurnalus, rengė memorandumus, pranešimus, pareiškimus, prašymus, protestus, veikė per asmeninius kontaktus, spaudą, radiją. Steigė laisvojo pasaulio įvairias tarptautines organizacijas, rengė konferencijas ir kita.

LE

Iliustracija: Lietuvos Laisvės komitetas. Iš kairės sėdi: dr. A. Trimakas (sekretorius), V. Sidzikauskas (pirmininkas) ir M. Brakas (iždininkas), stovi: K. Bielinis, V. Vaitiekūnas, dr. B. Nemickas, P. Vainauskas, J. Audėnas, 1952 / Iš LE