Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių „Globos“ draugija

Lietuvių Globa šelpti mūsų broliams lietuviams belaisviams iš Prūsų Lietuvos, įkurta 1915 I 20 Vilniuje.

Lietùvių „Globõs“ draugijà, Lietùvių Globà šepti msų bróliams lietùviams belasviams iš Prsų Lietuvõs, įkurta 1915 I 20 Vilniuje. Iš Mažosios Lietuvos ir neturėjusių Rusijos pilietybės Paprūsės gyventojų Pirmojo pasaulinio karo pradžioje į Pietų Uralą ir Sibirą prievarta ištremta per 12 000 senelių, moterų, vaikų sunkiems darbams. Lietuvių „Globos“ draugijos įgalioti 1914–1915 žiemą Saratovą, Simbirską, kitas apylinkes aplankė Rusijos dūmos atstovas Pranas Keinys ir inžinierius Steponas Kairys; jie registravo tremtinius, teikė pirmąją Lietuvių „Globos“ draugijos paramą. Vilnių užėmus vokiečiams Lietuvių „Globos“ draugijos centras išsikėlė į Peterburgą. Vien 1916 per pirmąją registraciją užrašyta per 8000 tremtinių, iš jų Lietuvių „Globos“ draugija sušelpė 4557 žmones (iki 6 metų 428 žmones, 6–15 metų – 1122 ir per 70 metų – 283 žmones). Lietuvių „Globos“ draugija 3 našlaičių prieglaudose išlaikė 85 (1917 – 55) ir 6 prainėse mokyklose 150 vaikų (gyveno bendrabučiuose), 4 senelių prieglaudose 150 žmonių toms reikmėms išleido daugiau kaip po 4000 rublių (1917 – po 3350). Lietuvių „Globos“ draugijos šalpos veikla nutrūko 1917 spalį bolševikams nacionalizavus banke paskutines Lietuvių „Globos“ draugijos lėšas ir ką tik iš JAV gautas aukas. Lietuvių „Globos“ draugija uždaryta 1918 vasarį.

Dar skaitykite „Globa“.

LE

Iliustracija: Caro kariuomenės per Pirmąjį pasaulinį karą iš Bitėnų deportuota Anna Grigolaitienė (dešinėje) Saratove, 1914 / Iš Birutės Ramanauskienės albumo