Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lietuvininkai Prūsijos landtage

lietuvininkai Prūsijos landtage.

lietùvininkai Prsijos lándtage, Mažosios Lietuvos gyventojai, išrinkti ir dalyvavę įstatymų leidžiamojo organo – Prūsijos karalystės parlamento – landtago darbe. Patys lietuvininkai šį parlamentą vadino Karalijos seimu. Mažoji Lietuva 1848 padalyta į 4 rinkimų apskritis–apygardas (Tilžės–Ragainės, Klaipėdos–Labguvos, Šilutės–Pakalnės (Lankos), Pilkalnio–Stalupėnų). 1852–1855 tos rinkimų apskritys buvo pertvarkytos į 4 kitas, išlikusias iki 1918 (Tilžės–Lankos (Pakalnės), Klaipėdos–Šilutės, Labguvos–Vėluvos, Ragainės–Pilkalnio), kurios turėjo išrinkti po 2 atstovus. Pirmuosius dešimtmečius lietuvininkams mažai terūpėjo tie rinkimai ir atstovais rinkti vokiečiai (konservatoriai ar liberalai). Rinkimai buvo sudėtingi. Lietuvininkams juose buvo sunku dalyvauti, nes iš rinkėjų reikalauta tam tikro turto cenzo. Pirmieji lietuviai kandidatai dažniausiai priklausė vokiškoms partijoms (konservatoriams ar liberalams – laisvamaniams). Tik 1892 lietuvininkai įkūrė savo pirmąją politinę partiją Lietuviškos konservatyvų draugystės komitetą. XIX a. pabaigoje jau vykdavo išradinga rinkimų agitacija. Prieš rinkimus gerokai padidėdavo politinis aktyvumas Mažojoje Lietuvoje. Aštrią rinkimų kovą lydėdavo net intrigos ir kita. Į landtagą dažniausiai rinkti suvokietinti lietuvininkai. Mažlietuvių išrinkti deputatai, matydami labiau skurstančius Rusijos valdomus didlietuvius, buvo lojalūs savo valdžiai ir nesiekė (arba nepakankamai siekė), kad būtų panaikinti lietuvių kalbos apribojimai ir draudimai. Kai kurie jų retkarčiais primindavo landtage lietuvių reikalus. Deja, tai nekeitė ir toliau vokietinamų lietuvininkų būklės.

Dar skaitykite lietuvininkai Vokietijos reichstage.

Lent. Lietuvininkai, dalyvavę Prūsijos landtago rinkimuose
Landtago eil. Nr. Landtago darbo metai Rinkimų apskritis Lietuvininkai, siekę, bet negavę landtago mandato
I 1849 Tilžės–Ragainės Kukras V. Iš Spitrės, laisvamanis
II 1849–1852 Tilžės–Ragainės Šlotys, valdytojo patarėjas iš Karaliaučiaus, konservatorius
VIII 1863–1866 Tilžės–Lankos Pipiras, kunigas iš Įsės
X 1867–1870 Tilžės–Lankos Kuvertas, advokatas iš Kaukėnų, laisvamanis
XII 1873–1876 Tilžės–Lankos Lokišius, ūkininkas iš Elksnupėnų
XIV 1879–1882 Klaipėdos–Šilutės Sauerveinas, daktaras, iš Bantelių; Kuršaitis, profesorius, daktaras, iš Karaliaučiaus
XVIII 1893–1898 Tilžės–Lankos Zaunius Dovas, ūkininkas iš Rokaičių; Lapaitis Jurgis, ūkininkas iš Lauknų; Griga Jonas, ūkininkas(?) iš Kekersų; Mantys, teisėjas iš Gastų, laisvamanis
Klaipėdos–Šilutės Smalakys Jonas, ūkininkas iš Didžiųjų Algaviškių
Ragainės–Pilkalnio Klaudaitis, ūkininkas iš Tulpininkų
XIX 1898–1903 Tilžės–Lankos Zaunius Dovas, ūkininkas iš Rokaičių; Sauerveinas Jurgis, daktaras, iš Kakšių (Bantelių?); Mačiulis Friedrichas Martynas, dvarininkas iš Mickų, konservatorius; Jakobys, fabriko savininkas iš Tilžės; Markus, teismo patarėjas iš Tilžės, laisvamanis
Klaipėdos–Šilutės Smalakys Jonas, ūkininkas iš Didžiųjų Algaviškių; Strėkys J., ūkininkas iš Jakštelių; Jokužys, mokytojas iš Priekulės
Ragainės–Pilkalnio Zaunius Dovas, ūkininkas iš Rokaičių; Albušaitis Kristupas, pirklys iš Smalininkų
XX 1903–1908 Tilžės–Lankos Lapinas Jurgis, redaktorius iš Tilžės; Smalėjus Martynas, ūkininkas iš Griežpelkių; Markus, teisėjas iš Tilžės, laisvamanis
Klaipėdos–Šilutės Zaunius Dovas, ūkininkas iš Rokaičių
Ragainės–Pilkalnio Meškaitis Augustas, ūkininkasiš D.Kakšių
XXI 1908–1913 Tilžės–Lankos Zaunius Dovas, ūkininkas iš Rokaičių; Reidys Mikelis, ūkininkas iš Kaukėnų; Markus iš Berlyno 
Klaipėdos–Šilutės Grigaitis Martynas, ūkininkas iš Jonaičių
XXII 1913–1918 Klaipėdos–Šilutės Šiuišelis Mikelis, ūkininkas iš Užanaičių
Lent. Lietuvininkai – Prūsijos landtago deputatai (Seimų numeracija pagal M. Kaitinį)
Seimo eil. Nr. Seimo darbo metai Rinkimų apskritis Lietuvininkai, išrinkti į Prūsijos landtagą
Pradinis 1848 V 9–1848 XI 16 Klaipėdos Kintas Mikelis, ūkininkas iš Vėveriškių; Meižis, šaltišius iš Macaičių
III 1852–1855 Klaipėdos–Šilutės Šlotys, valdžios patarėjas iš Karaliaučiaus, konservatorius
V 1859–1861 Tilžės–Lankos Kleinas, vaistininkas iš Tilžės, konservatorius
VI, VII 1862; 1862–1863 Klaipėdos–Šilutės Martinys, advokatas iš Kaigonų (Kautenų), laisvamanis
VIII, IX 1863–1866; 1866–1867 Tilžės–Lankos Postas Adolfas, spaustuvės savininkas iš Tilžės, laisvamanis
XVIII 1893–1898 Klaipėdos–Šilutės Tamošius Kristupas, ūkininkas iš Tramišių, konservatorius
XIX 1898–1903 Tilžės–Lankos Kazokas, ūkininkas iš Vainotų, konservatorius, mirė 1901
XIX, XX 1898–1903 (papildomi rinkimai); 1903–1908 Tilžės–Lankos Spilgys, ūkininkas iš Naudvariškių, konservatorius
XIX 1898–1903 Klaipėdos–Šilutės Butkeraitis Kristupas, ūkininkas iš Pašyšių, konservatorius
XX, XXI, XXII 1903–1908, 1908–1913, 1913–1918 Klaipėdos–Šilutės Gaigalaitis Vilius, daktaras, kunigas Priekulėje ir Katyčiuose, konservatorius
XXII 1913–1918 Tilžės–Lankos Steputaitis Vilius, daktaras, dvarininkas ir valdžios patarėjas iš Gumbinės, konservatorius

Algirdas Antanas Gliožaitis

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Jonas Smalakys, Vokietijos reichstago deputatas lietuvis, išrinktas nuo Klaipėdos ir Šilokarčemos apskričių, 1898–1901 / Iš MLEA

Iliustracija: Dr. Vilius Gaigalaitis, Prūsijos landtago deputatas, atstovavęs Klaipėdos ir Šilokarčemos apskritims tris kadencijas (1903–1918) / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000

Iliustracija: Dr. Viliaus Gaigalaičio Prūsijos atstovų rūmų (landtago) deputato pažymėjimas, išduotas l905 I 10 / Iš Martyno Brako knygos „Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija“, 1995