Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leonas Girinis

Norvaiša Juozas, XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Girnis Leonas, tikr. Norvaiša Juozas 1915 XII 26Žadvainiuose (Šiaulių aps.) 1995 VI 6Toronte (Kanada), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 1934–1940 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Baigė Vilniaus suaugusiųjų gimnazijos 6 klases. Per vokiečių okupaciją (iki 1944) dirbo įvairiose savivaldybės įstaigose. Vokietijoje įsteigė knygų leidyklą Atžalynas. 1947–1948 laikraščio Nepriklausoma Lietuva (Kanada) redaktorius, spaudos bendrovės Nepriklausoma Lietuva pirmininkas. 1948 Kanados Tautos fondo centrinės atstovybės steigėjas, nuolatinis jos narys. Nuo 1948 Kanados lietuvių centro tarybos vicepirmininkas, nuo 1953 ir sekretorius, Valstiečių liaudininkų sąjungos Kanadoje centro ir Montrealio klubo pirmininkas. Kanados Lietuvių bendrijos laikinojo organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas. Montrealio lietuvių seimelio prezidiumo vicepirmininkas. Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos ir Mažosios Lietuvos fondo narys. Vilniuje 1997 išleido knygą Mano protėvių žemė: atsiminimai, publicistika.

MLFA

Iliustracija: Juozas Norvaiša-Girinis